Viden og vilje
Mere..

Viden og vilje

Erhvervslivet i Silkeborg kommune er under hastig udvikling, og fremtiden tegner spændende med helt nye muligheder, ikke mindst på grund af bedre infrastruktur og nye, meget attraktive erhvervsområder. Det mener erhvervsdirektør Torben Vilsgaard, der tror på, at Silkeborg fremover vil kunne tiltrække endnu flere virksomheder. Samtidig er det vigtigt at fastholde og udbygge kommunens position som iværksætterkommune:

Læs mere...

”Vi har været igennem en udvikling, hvor flere store og toneangivende produktionsvirksomheder er forsvundet, men hvor vi i stedet har fået større tyngde inden for viden og service. Her er der oprettet mange nye virksomheder, og derfor har vi kunnet fastholde beskæftigelsen, selv om en række produktionsvirksomheder enten har skåret ned eller helt er forsvundet. Når vi har kunnet få så relativt mange nye videnbaserede virksomheder, skyldes det en placering med et godt rekrutteringsgrundlag, og at vi har den service og de tilbud, der skal til, for at man kan leve det gode liv i Silkeborg. Det spiller ind, når virksomheder skal vælge”, siger Torben Vilsgaard.

God erhvervsstruktur

En del af de nye virksomheder kræver højt uddannet arbejdskraft, og det kan Silkeborg Kommune tilbyde, mener erhvervsdirektøren.

”Mange veluddannede har valgt at bo her i området, og derfor kan de mange virksomheder inden for blandt andet IT, energi, miljø og den finansielle sektor rekruttere kompetent og velkvalificeret arbejdskraft. Det samme gælder brancher som revisorer, advokater m.v. Dertil kommer, at flere udenlandske virksomheder, blandt andet inden for vindenergi, har valgt at lægge deres udviklingsafdeling her i området”.

Torben Vilsgaard tror på, at den høje etableringsrate kan fastholdes, men det kræver en fortsat fokuseret indsats for at sikre, at iværksættere kan etablere sig og overleve.

”Halvdelen af de nye arbejdspladser, der etableres her i kommunen, skabes af iværksættere, og de bidrager i høj grad til beskæftigelsen og til en sund erhvervsstruktur. Vi har her i kommunen relativt få virksomheder med mere end 100 ansatte, og den typiske virksomhed har 20-30 ansatte. Det er en struktur, hvor vi både har lokomotiver i form af relativt store virksomheder og mange små og mellemstore virksomheder,” siger erhvervschefen.
Business life in Silkeborg Municipality is evolving rapidly and future looks promising with new options, not least with the improved infrastructure and new, very attractive commercial sites. Business director Torben Vilsgaard also believes that Silkeborg will be able to attract even more companies in future. At the same time the Municipality’s position as an entrepreneurial municipality must be maintained:

“We have had a development where several large, leading production companies have disappeared and instead we have increased our know-how and service. Many new companies have been set up in these areas which is why we have been able to maintain employment although various production companies have either downsized or disappeared altogether. The fact that we have been able to attract relatively many companies is due to our location with an excellent recruiting base and the service and offers required to live the good life in Silkeborg. This is an important factor when companies choose a location,” says Torben Vilsgaard.

Excellent business structure

Several of the new companies require highly educated labour which is what Silkeborg Municipality can offer, the business director says.

“Many highly educated people have chosen to settle in the area so many companies in IT, energy, environment, the financial sector, etc. are able to recruit competent, well-qualified labour. The same applies to professions such as accountants, lawyers, etc. Add to this, that more foreign companies, in wind energy among other things, have chosen to locate their development departments in this area.”

Torben Vilsgaard believes that the high establishment rate may be maintained but that it requires a concentrated effort to ensure that entrepreneurs may start their businesses and survive.

“Half the new jobs created in the Municipality are created by entrepreneurs who are making a significant contribution to employment and to a healthy business structure. In the Municipality, there are only a few companies with more than 100 employees and the typical company has 20-30 employees. This structure includes locomotives in the form of relatively large companies and many small and medium-sized companies,” says the business director.
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk