Uddannelsernes
mangfoldighed
Mere..

Uddannelsernes mangfoldighed

Silkeborg er en mangfoldighed af erhvervsuddannelser. Teknisk Skole Silkeborg uddanner inden for brancheområderne auto, hotel og restauration og håndværk og design. På disse områder kan eleverne tage grundforløb, der kan føre til mere end 50 forskellige erhvervsuddannelser, hvoraf flere kan afsluttes på Teknisk Skole Silkeborg.

Læs mere...

Byens anden store erhvervsskole er Silkeborg Business College, der er kendt for sit internationale udsyn. For de unge, der tager erhvervsuddannelsen på den store handelsskole midt i byen, åbner dørene sig til en fremtid med mulighed for videreuddannelse inden for områder som detail, handel, kontor og finans.

Endelig er social- og sundhedsskolen Silkeborgs tredje erhvervsuddannelse; en skole, der er meget aktiv internationalt ud over at være en lokalt forankret uddannelsesinstitution.

Silkeborg har desuden landets største almene gymnasium, et stort handelsgymnasium på Silkeborg Business College, teknisk gymnasium HTX på Teknisk Skole samt HF og VUC.

Garantiskolen

Men hvad skal man som ung vælge? Som noget helt unikt har Silkeborg Kommune en såkaldt garantiskole, hvor formålet er at sikre alle unge en uddannelse, der passer til dem, så de ikke dropper ud af uddannelsessystemet. Samarbejdet mellem erhvervsuddannelserne, de gymnasiale uddannelser, Produktionshøjskolen, institutioner og skoleledere i Garantiskolen betyder, at den enkelte kan få hjælp til at sammensætte et forløb, også hvis der skal skiftes uddannelsessted. Det er bedre at droppe videre end at droppe ud…

Også på andre felter flyver uddannelsens ugle højt over Silkeborg. VIA University College - Campus Silkeborg omfatter således både læreruddannelse og en sygeplejerskeuddannelse på Nattergalevej i Silkeborg samt pædagoguddannelsen i Ikast. Også Erhvervsakademi DANIA har en stor afdeling i Silkeborg med tilbud om korte videregående uddannelser.

Nye kompetencer

For virksomhederne er det vigtigt at kunne få efteruddannet arbejdskraften løbende. KompetenceCenter Silkeborg er et samarbejde mellem en række uddannelsesinstitutioner som skal sikre, at der kun er én indgang til efteruddannelse. KompetenceCenter Silkeborg tilbyder en række fagspecifikke kurser, personlig udvikling og organisationsudvikling.

I 2012 fusionerede Handelsskolen og Teknisk Skole deres kursusafdelinger til KompetenceSilkeborg, der tilbyder efter- og videreuddannelse skræddersyet behov og ønsker.
Silkeborg has a diversity of vocational courses. Technical College Silkeborg trains students in various industries: automobiles, hotel & restaurant, trades and design where the students may complete a basic training course and continue in one of more than 50 different vocational courses of which several can be completed at Technical College Silkeborg.

The second, large technical and vocational school is Silkeborg Business College which is known for its international view. To young people who complete vocational courses at the large business college in the centre of the city, the doors open to a future of further training in areas such as retail, commerce, office skills and finance.

The third vocational school in Silkeborg is the social and welfare school of Social- og Sundhedsskolen which is a locally based institution of education with a very active international approach.

Silkeborg also has the largest universal upper secondary school (gymnasium), a large commercial college at Silkeborg Business College, the Higher Commercial Examination Programme (HTX) at the Technical College as well as the Higher Preparatory Examination (HF) and the adult education centre VUC.

“The Guarantee School” (Garantiskolen)

Which education should you choose when you are young? Silkeborg Municipality offers a unique alternative, the Guarantee School (Garantiskolen) with the purpose of ensuring all young people an education that suits them to prevent them from dropping out of the education system. As a result of the cooperation between the vocational schools, the upper secondary schools, the production folk high school (Produktionshøjskolen), institutions and the school leaders of the Garantiskolen, each individual may get help to compose a full learning course, even at various places of education. It is better to move on than to drop out...

The wise owl also soars above other areas in Silkeborg. VIA University College - Campus Silkeborg offers teacher training and nurse training in Nattergalevej in Silkeborg as well as social educator training in Ikast. Dania Academy of Higher Education also has a large department in Silkeborg offering short further education.

KompetenceSilkeborg

Access to continuous supplementary training of employees is crucial to the companies. KompetenceCenter Silkeborg is a centre of collaboration between various institutions of education to ensure one shared access to supplementary training. KompetenceCenter Silkeborg has various technical training courses, personal development and organisational development.

In 2012, Silkeborg Business School and Technical College Silkeborg merged their course departments into KompetenceSilkeborg that offers customised supplementary training and refresher courses to meet requirements and wishes.
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk