Turisme og oplevelser
Mere..

Turisme og oplevelser

Silkeborg er kendt for sin smukke natur og sine kulturperler. Gæster kommer fra nær og fjernt for at sejle med verdens ældste hjuldamper Hjejlen eller for at se nærmere på verdens bedste bevarede moselig, Tollundmanden. Turisterne nyder naturen med skoven, søerne og det åbne land. Man kan vandre i skovene ad afmærkede stier, man kan sejle i kano, og man kan nyde byens rige cafeliv på gader og pladser. Men selv om hele Silkeborg Kommune har meget at byde på, skal turismens aktører hele tiden se fremad og kunne efterkomme nye ønsker fra nye generationer, mener turistchef Liselotte Nis-Hanssen:

Læs mere...

”Vi skal skabe nye samarbejdsflader mellem turismens aktører, og vi skal skabe endnu flere muligheder for oplevelser for alle uanset alder, interesse og behov. Det fremgår alt sammen af vores strategiplan frem mod år 2020, der blandt andet lægger op til flere tilbud, udformet i samspil mellem turisterhvervets aktører,” siger turistchefen.

Fantastisk natur og fantastiske ildsjæle

”Man kan sige, at guldet i forvejen er her, og det skal vi udnytte ved at udvikle flere oplevelseskoncepter. Varerne er allerede til stede, og ved at fokusere på kundernes behov kan vi forhåbentligt få sat de forskellige produkter sammen, så de bliver lettere at sælge. Derfor vil vi i TurismeSilkeborg fokusere vores indsats på at fremme samarbejde på tværs, og vi vil inspirere til opbyggelse af netværk, hvor turismens vidt forskellige aktører kan skabe noget sammen.”

Liselotte Nis-Hanssen nævner Gl. Skovridergaards ”Gourmet-rally” som et godt eksempel på, hvordan de gratis glæder, der i forvejen er i området, kan udnyttes til at blive salgbare produkter. Her kombineres naturoplevelser i skoven med spændende spiseoplevelser på højt niveau.

”Andre eksempler kan nævnes, og vi skal fremover være endnu bedre til at turde tænke i nye baner og bruge det guld, vi har: En fantastisk natur og nogle fantastiske ildsjæle,” siger Liselotte Nis-Hanssen.
Silkeborg is known for its beautiful countryside and cultural gems. Visitors come from near and far to go for a tour on world’s oldest paddle steamer, the Hjejlen, or to see the world’s best preserved ‘bog man’, the Tollund Man. The tourists enjoy the countryside with its forests, lakes and open land. You can walk in the forests on the marked paths, sail in a canoe or enjoy the many cafés in the city’s streets and squares. Despite the wide range of offers in Silkeborg Municipality, the players in tourism must continue to look forward and be able to cater for new wishes from new generations, says director of tourism Liselotte Nis-Hanssen:

“We must create new areas of collaboration between the players in tourism and we must increase the number of experiences available to everyone, regardless of age, interest and needs. It all appears from our 2020 strategy plan which, among other things, suggests additional offers designed by the players of the tourist industry together,” says the director of tourism.

A fabulous countryside and fabulous enthusiasts

“You could say that the gold is here and that we must utilise it by developing even more experience concepts. The goods are already present and by focusing on the customers’ needs, we may hopefully combine the various products to make them easier to sell. That’s why TurismeSilkeborg intends to focus its efforts on furthering collaboration across the products and we want to inspire networking where the very different players in tourism may create something together.”

Liselotte Nis-Hanssen mentions the Gl. Skovridergaard’s ‘Gourmetrally’ as an excellent example of how the region’s free pleasures can be used for marketable products. Here, experiences of nature combine with exciting dining experiences of a high standard.

“There are other examples and in future, we must improve our capacity to think new and use the good things we have: A fabulous countryside and fabulous enthusiasts,” says Liselotte Nis-Hanssen.
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk