Sprælsk kultur i
levende byrum
Mere..

Sprælsk kultur i levende byrum

Silkeborg Kommune har et levende, farverigt og kreativt kulturog foreningsliv. Det har flere årsager: Som uddannelsesby trækker Silkeborg mange unge og kreative kræfter, og nettet af græsrødder er med til at skabe nye skud i et levende kulturliv. En anden begrundelse for den vidtforgrenede kultur er, at mange udøvende kunstnere har valgt Silkeborg Kommune på grund af dens smukke natur.

Læs mere...

”Men intet kommer af sig selv, og vi skal i fremtiden turde gå videre af nye kulturelle veje,” siger kulturchef Freddie Davidsen, Silkeborg Kommune.

”Vi skal ikke være som de andre, men tværtimod være parate til at give kulturen nye ansigter. Vi skal finde vores helt egen stil, og det er vi godt i gang med. De begivenheder, der traditionelt har været en del af byens identitet i mange år, skal vi fastholde. Det gælder regattaen, Riverboat Jazz Festival, Nye Hede Rytmer, countryfestivalen, dukketeaterfestivalen og i de seneste år også de årlige musicals. På samme måde skal vi passe på kulturelle perler som Museum Silkeborg, KunstCentret Silkeborg Bad og Museum Jorn, men vi skal derudover se i flere andre retninger og turde kaste os ud i de eksperimentelle og anderledes kulturtilbud, hvor vi skaber plads og rum til dem, der vil forsøge sig med nye former for kultur.

Rammerne er der

Freddie Davidsen nævner blandt andet det flerårige projekt Levende Byrum, støttet af Kulturministeriet og med eksperimentelle arrangementer som By i Mørke, hvor lyset blev slukket og andre lyskilder skabte kultur og levende kunstværker i konstant forandring. Han nævner også Street Plaza med skaterne, der udvikles til Skvulp, fordi flere aktiviteter kommer til og vandet inddrages til spændende rum med liv og samvær for alle aldersklasser.

”Rammerne er der, og vi skal være endnu bedre til at udnytte dem. Og så er vi jo i 2017 en del af Kulturby Aarhus, der skal dække hele regionen og som vil trække masser af arrangementer til byen”, siger kulturchefen.
Silkeborg Municipality has a vibrant, colourful and creative cultural scene and active associations. There are several reasons for this: as a city of education, Silkeborg attracts a wide range of young, creative talent and the network of grassroots helps form new shoots in a vibrant cultural scene. Another reason for the extensive culture is that many creative artists have settled in Silkeborg Municipality because of its beautiful countryside.

“However, nothing appears on its own, and in future, we must venture new cultural roads,” says director of culture Freddie Davidsen, Silkeborg Municipality.

“We shouldn’t imitate others but rather be prepared to put new faces on culture. We have to find our own unique style and we are well underway. We must retain the events which have formed a traditional part of the city’s identity for years, such as the regatta, the Riverboat Jazz Festival, the Nye Hede Rytmer rock festival, the country music festival, the toy theatre festival and in recent years, also the musicals held every year. We must also take care of our cultural gems such as Museum Silkeborg, KunstCentret Silkeborg Bad and Museum Jorn but we must also look elsewhere and dare embrace experimental and different cultural offers where we make room for those who want to try new types of culture.”

Existing settings

Among other things, Freddie Davidsen mentions the multi-year project, Levende Byrum (Living Open Spaces), supported by the Danish Ministry of Culture, as well as experimental events such as By i Mørke (City In Darkness) where the lighting was turned off and other light sources used to create culture and living, constantly changing pieces of art. He also mentions the Street Plaza with the skaters which is developed into Skvulp (Splash) as more activities are added and the water is included for exciting living rooms full of people of all ages.

“The settings exist and we must be better at using them. And in 2017, we will be part of Aarhus, the Capital of Culture, which ill include the entire region and attract loads of events to the city,” says the director of culture.
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk