Silkeborg Valley og
de vigtige netværk
Mere..

Silkeborg Valley og de vigtige netværk

Da Søren Rust Nielsen og Erik Søndergaard i 2001 stiftede deres eget firma, IntraNote, var der i Silkeborg kun få iværksættere og ikke mange it-virksomheder. I dag er alt anderledes.

Læs mere...

”Ja, nu er der et godt miljø for iværksættere, der er mange it-virksomheder og der er forskellige netværk, hvor man kan mødes og inspirere hinanden. Det var der ikke, da vi startede”, siger Søren Rust Nielsen.

IntraNote er et eksempel på en iværksættervirksomhed, der på relativt få år har vokset sig stærk. De to stiftere følte sig overbevist om, at der var et marked for it-løsninger til vidensdeling og intern kommunikation, og de startede med to computere, en Opel Kadett til deling og kapital til tre måneder. De ansatte to mand, fik en professionel bestyrelse og lokaler på Ferskvandscentret. 

I dag beskæftiger IntraNote omkring 60 ansatte, og ud over hovedsædet i Silkeborg har virksomheden afdelinger i København, Stockholm og Kiev. Og Søren Rust Nielsen er glad for den udvikling, der har været i forholdene for det lokale erhvervsliv, siden IntraNote blev etableret:

Pionerånden lever

”Da vi første gang for alvor fik brug for udviklere, kunne vi ikke rekruttere dem. De ville ikke køre fra Aarhus til Silkeborg, og vi overvejede at flytte, men endte med at outsource udvikling. I dag har infrastrukturen gjort det nemmere at rekruttere, og det er også blevet nemt for vore kunder at komme til Silkeborg, når de skal på kursus hos os”.

Ifølge Søren Rust Nielsen er der kommet mere fokus på networking, og IntraNote er med i erhvervSilkeborg, der holder jævnligt netværksmøder, udsender nyhedsbreve og skaber samarbejde mellem virksomhederne i byen. Derudover tilbyder erhvervSilkeborg en netværksforgrening, ”Silkeborg Valley”, hvor byens it-virksomheder kan dele viden og erfaring, og som IntraNote har meldt sig ind i.

IntraNote er blandt de lokale it-virksomheder i stadig udvikling, og de første år som iværksætter er for længst forbi. Det betyder ikke, at pionerånden er død, den lever tværtimod i bedste velgående. I dag er IntraNote en aktiv medspiller i det lokale erhvervsliv og i de netværk, der er med til at styrke, inspirere og gøde jorden, så nye virksomheder kan spire og gro.
“When Søren Rust Nielsen and Erik Søndergaard started their own business, IntraNote, in 2001, Silkeborg had only a few entrepreneurs and not many IT companies. Today, everything has changed,

“Yes, the environment is good for entrepreneurs, there are many IT companies as well as various networks where you can meet and seek inspiration from each other. This was not the case when we started,” says Søren Rust Nielsen.

IntraNote is an example of an entrepreneurial company which has grown strong in relatively few years. The two founders feel convinced that a market existed to IT solutions for knowledge sharing and internal communication and started with two computers, an Opel Kadett between them and capital for three months. They hired two men, got a professional supervisory board and premises at the Ferskvandscentret.

IntraNote has some 60 employees today and, apart from its headquarters in Silkeborg, the company now has departments in Copenhagen, Stockholm and Kiev. And Søren Rust Nielsen is pleased with the development of conditions for local trade and industry since the establishment of IntraNote:

The pioneering spirit lives

“The first time we really needed developers, we were not able to recruit them. They didn’t want to drive from Aarhus to Silkeborg, and we considered moving but ended up outsourcing development activities. Today, infrastructure has facilitated recruiting, and it is now easy for our customers to attend our courses in Silkeborg.”

Focus on networking has increased, according to Søren Rust Nielsen, and IntraNote is a member of erhvervSilkeborg that holds regular networking meetings, issues newletters and creates cooperation between the companies in the city. In addition to this, erhvervSilkeborg also includes the ‘Silkeborg Valley’ networking branch where the city’s IT companies can share knowledge and experience and which IntraNote has joined.

IntraNote is one of the local IT companies in continuous development and the first years as an entrepreneur have long gone. However, this does not mean that the pioneering spirit has died; it is still going strong. Today, IntraNote takes an active part in local business life and the networks that help strengthen, inspiring and fertilising the earth for new companies to sprout and grow.
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk