Pionerånden
Mere..

Pionerånden

I Silkeborg Kommune er næsten hver tiende beskæftigede ansat i en virksomhed, der har eksisteret i mindre end tre år. Dermed er en stor del af arbejdsstyrken ansat hos iværksættere, og det er i sig selv et udtryk for en dynamik og en udbredt iværksætterånd i det lokale erhvervsliv. Faktisk ligger Silkeborg næsthøjest i Region Midtjylland, når det gælder iværksætternes andel af det samlede antal virksomheder.

Læs mere...

”Når vi ved, hvor stor betydning iværksætterne har for beskæftigelsen, er det selvfølgelig vigtigt fortsat at sikre forhold, der gør, at de kan få fodfæste og overleve.” siger erhvervskonsulent Jeppe Keller, Silkeborg Kommune.

”Her arbejder vi tæt sammen med erhvervSilkeborg. Vi tilbyder kurser for iværksættere, og vi skaber adgang til den nødvendige hjælp fra revisorer, advokater m.v. Derudover har vi de fysiske rammer i form af G-KRAFT Park og G-KRAFT City, hvor iværksættere kan få lokaler og mødes med andre iværksættere i et inspirerende miljø.”

Skaber dynamik i erhvervslivet

Det tætte samarbejde mellem kommunen og erhvervSilkeborg er en del af en fremadrettet erhvervsstrategi, der skal få andelen af iværksættere blandt samtlige virksomheder til at stige yderligere.
”Iværksætterne skaber en særlig dynamik i erhvervslivet, hvor de eksisterende virksomheder er nødt til hele tiden at udvikle sig. Hvis de ikke fornyer sig og griber nye muligheder, risikerer de at blive overhalet af iværksætterne. Man kan sige, at iværksætternes pionerånd presser de eksisterende virksomheder på en god måde, så det skaber udvikling i det samlede erhvervsliv. Og det er sundt for alle parter”, siger Jeppe Keller.

Endnu et element viser, hvor vigtigt det er at skabe gode forhold for iværksættere:

”Kommuner med mange iværksættere har ifølge analyser også på andre områder en bedre udvikling end kommuner med få iværksættere. De mennesker, der tør kaste sig ud på dybt vand og starte egen virksomhed, har et særligt ”igangsætter-gen”, der generelt er godt for en kommune. De får ting til at ske, fordi de ikke kan lade være”, siger Jeppe Keller.
In Silkeborg Municipality, almost one out of ten works in a company less than three years old. This means that much of our labour force works at entrepreneurs which in itself expresses dynamics and extensive entrepreneurship in local business. In fact, Silkeborg is no. two in Region Mid-Jutland in terms of entrepreneurs’ share of the total number of companies.

“Knowing the influence of entrepreneurs on employment, it is of course important to ensure continued conditions that will allow them to gain a foothold and survive,” says business consultant Jeppe Keller of Silkeborg Municipality.

“We are working closely together with erhvervSilkeborg in this respect. We are offering entrepreneurial courses and facilitate access to the assistance required from accountants, lawyers, etc. We can also provide the physical setting in terms of G-KRAFT Park and G-KRAFT City where entrepreneurs can have premises and meet other entrepreneurs in an inspiring environment.”

Creating dynamics in business life

The close collaboration between the Municipality and erhvervSilkeborg is part of a forward-looking business strategy aimed to increase the share of entrepreneurs among all companies further. “Entrepreneurs create a special drive in business life which means that existing companies have to continue to develop. If they do not innovate and seize new opportunities, they risk being overtaken by the entrepreneurs. You could say that the entrepreneurs’ pioneering spirit is putting existing companies under pressure, in a good way, to trigger development in all parts of trade and industry which is healthy to all parties,” says Jeppe Keller.

Another element shows the importance of creating good conditions for entrepreneurs:

“Analyses indicate that municipalities with many entrepreneurs also have a better development in other areas than municipalities with few entrepreneurs. The people who dare to take the plunge and start their businesses have a special ‘entrepreneurial gene’ which generally is positive in a Municipality. They make things happen because they can’t help it,” says Jeppe Keller.
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk