Naturen, kulturen
– og viljen til at tænke selv
Mere..

Naturen, kulturen - og viljen til at tænke selv

I mere end tre årtier har tidligere forstander på Silkeborg Højskole Carsten Kolby Kristiansen mødt højskoleelever og kursister fra hele Danmark og fra mange lande. De kommer til Silkeborg, læser her en periode og rejser igen. Hvad falder de mange gæster i byen for? Og hvad skal vi på den baggrund satse på?


Læs mere...

”Vi skal selvfølgelig satse på det, der gør os specielle. Hvis vi bare løber i andres fodspor, kommer vi jo aldrig foran. Men der er områder, hvor vi allerede er foran, og det er der, vi skal udvikle os yderligere”, siger Carsten Kolby Kristiansen.

”Det er altid lettest at tænke i de baner, alle andre allerede har tænkt. Men vi skal tænke selv og finde vore egne veje. Det kan da godt ske, at vore nabobyer kan trække mange mennesker til store koncerter med stjernenavne, men kan de fremvise den samme natur, som vi har? Og kan de byde på de samme kulturperler, som vi har?”

Carsten Kolby Kristiansen har gennem de mange år oplevet eleverne og højskolen tage naturen og kulturen til sig. Og det er disse våben, Silkeborg skal kæmpe med. Så skal både virksomheder og borgere nok komme, mener han:

Kulturelle kraftcentre

”Naturen er der, og den kan bruges i endnu højere grad til at tilbyde aktiviteter og oplevelser i det fri, eventuelt kombineret med kur-tilbud, som jo er en del af byens historie. Her kan vi gå langt mere radikalt til værks med tilbud i naturen, man simpelthen ikke har mulighed for at tilbyde andre steder. Så er der kulturen. Vi har Museum Jorn og KunstCenter Silkeborg Bad, og her bør der investeres og ikke spares. Vi kan skabe kulturelle kraftcentre, men det kræver investeringer, og her mener jeg i kunst og ikke i mursten. Silkeborg var hjemby for én af forrige århundredes absolut største kunstnere, Asger Jorn. Det giver nogle muligheder, som vi fremover skal være endnu bedre til at udnytte i Asger Jorns ånd, det vil sige fokusere på en kreativitet, der fremmer et menneskeligt samfund”.

Højskoleforstanderen vil gerne få os til at se på fremtidsmulighederne med friske øjne. Vi skal ikke kopiere det, alle de andre gør. Naturen og kulturen kan sammen med evnen og viljen til at turde tænke selv skabe det, der bliver til et godt lokalsamfund og en god kommune. Det vigtige er at turde være sig selv.

Carsten Kolby Kristiansen, the principal of the Silkeborg Højskole folk high school, has met folk high school pupils and course members from all parts of Denmark and many foreign countries. They come to Silkeborg, study for a while and leave the city again. What appeals to the many guests in the city? What should we focus?

“We must of course focus on the things that make us unique. If we just follow in the footsteps of others, we will never take the lead. However, we have the lead in some areas and these are the areas we must develop further,” says Carsten Kolby Kristiansen.

“It’s always easiest to think along the lines others have already thought. But we must think for ourselves and find our own lines. Our neighbouring towns might very well attract huge crowds for big concerts with international stars but do they have the countryside to match ours? And do they have the same cultural gems we do?”

Through his many years, Carsten Kolby Kristiansen has seen how the students and the folk high school have embraced the countryside and the culture. These are the weapons available to Silkeborg. This will attract both companies and people, he believes:

Cultural power houses

“The countryside is here and it can be put to further use with activities and experiences in the open, possibly combined with the spa offers which are part of the city’s history. We could take a much more radical approach with offers in the countryside which simply are not available anywhere else. Then there’s culture. We have the Museum Jorn and the KunstCenter Silkeborg Bad which should attract investments rather than savings. We can create cultural power houses but it requires investments; not in bricks and mortar but in art. Silkeborg was home to one of last century’s leading artists, Asger Jorn. This gives us some options which we must use even better in the spirit of Asger Jorn, which means focusing on a creativity that furthers a humane society.”

The folk high school principal would like us to take a fresh eyes approach to future prospects. We shouldn’t copy what everyone else is doing. Culture and the countryside combined with the capacity and the will to dare imagine creating what will become a good community and a good Municipality. The important thing is to dare to be true to oneself.

Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk