Gode kort på hånden
Mere..

Gode kort på hånden

DI Silkeborg er en af Dansk Industris 19 regionalforeninger og repræsenterer omkring 150 medlemsvirksomheder indenfor en række brancher som fremstilling, service, transport, handel, it og rådgivning. Dansk Industris regionalforening i Silkeborg blev dannet i december 2009 og er med til at forme fremtidens erhvervspolitik i Silkeborg Kommune.

Læs mere...

Som virksomhedernes egen organisation er DI Silkeborg med der, hvor beslutningerne træffes og er medlemmernes talerør over for politikere og myndigheder.

Direktør Peter Stampe, Virklund Sport, er formand for DI Silkeborg, og for ham er det vigtigt, at de beslutninger, politikerne træffer for at sikre vækst, føres ud i livet uden unødig forsinkelse.

Det gode omdømme

”Vi skal alle bidrage til at tale tingene op og ikke ned, for vi har alle muligheder. Der er blevet lyttet til de ideer, vi er kommet med fra Dansk Industri, og jeg synes, der gøres en stor indsats for at sikre erhvervsmulighederne i Silkeborg Kommune det gode omdømme, som de fortjener. Kommunen har gode erhvervsgrunde til salg, motorvejen betyder nye muligheder, og klimaet for erhvervsudvikling er godt. Dertil kommer den lette adgang til kvalificeret arbejdskraft. Man kan sige, at vi har kortene på hånden, det handler om at spille dem rigtigt”, siger Peter Stampe.

DI Silkeborg har fokus på den kommunale service, så Silkeborg på én gang kan være et attraktivt erhvervsområde og en attraktiv bosætningskommune. Regionalforeningen står blandt andet for særlige erhvervstræf og arrangementer, og hvert år uddeles henholdsvis en initiativpris og en lærlingepris.

”Derudover kan medlemmerne trækker på ekspertbistand fra Dansk Industri på en række områder. Det enkelte medlem kan således få konkret hjælp og støtte i forbindelse med eksport, miljøforhold og meget mere”, siger Peter Stampe, der har været formand for regionalforeningen, siden den blev stiftet. På landsplan repræsenterer Dansk Industri i Danmark i alt 10.000 virksomheder med omkring en million ansatte.
DI Silkeborg is one of the Confederation of Danish Industry’s 19 regional associations, representing some 150 member companies in various trades and industries such as production, service, transport, trade, IT and counselling. The Confederation of Danish Industry’s regional association in Silkeborg was formed in December 2009 and helps outline future business policy in Silkeborg Municipality.

As the companies’ own organisation, DI Silkeborg is where the decisions are being made and is its members’ mouthpiece with politicians and authorities.

Manager Peter Stampe of Virklund Sport is the chairman of DI Silkeborg, and to him it is important that the decisions made by politicians to ensure growth are implemented without undue delays.

High esteem

“We must all contribute to promoting things rather than demoting them for we have all the opportunities. The ideas presented by us from the Confederation of Danish Industry have been heard, and I think everyone is working hard to ensure the high esteem which business opportunities in Silkeborg Municipality deserve. The Municipality has excellent industrial sites for sale; the motorway brings new opportunities and the climate for business development is good. Add to this the easy access to qualified labour. You could say that we have a good hand to play and we have to play it well,” says Peter Stampe.

DI Silkeborg focuses on municipal services to ensure that Silkeborg is an attractive business area and an attractive settlement at the same time. The regional association organises special business meetings, events, etc. and has an annual initiative award and an apprenticeship award.

“Members can also seek expert assistance from the Confederation of Danish Industry in various areas and each member may seek specific help and support in connection with export, environmental conditions and much more,” says Peter Stampe who has been the chairman of the regional association since its formation. In Denmark as a whole, the Confederation of Danish Industry represents a total of 10,000 companies with approx. one million employees.
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk