Fremtidens arbejdskraft
er nutidens udfordring
Mere..

Fremtidens arbejdskraft er nutidens udfordring

LO Silkeborg-Favrskov er paraplyorganisation for 18 fagforeninger med op mod 17.000 medlemmer i de to kommuner. Formålet er at støtte fagforeningernes og medlemmernes faglige, økonomiske, miljømæssige og kulturelle interesser, og den lokale afdeling af LO præger debatten og påvirker politikerne i kommune, region og stat til at træffe de beslutninger, der bedst tilgodeser lønmodtagernes interesser. Her er uddannelse et vigtigt emne, mener den lokale LO-formand Viggo Thinggaard:

Læs mere...

”Det er afgørende, at både nutidens og fremtidens arbejdskraft har de rigtige kompetencer. Ellers kan vi komme i en situation, hvor vi har ufaglærte og kortuddannede uden arbejde og samtidig ledige job, der ikke kan besættes, fordi de arbejdsløse ikke har de efterspurgte kompetencer. Derfor skal vi satse på uddannelse, og her er jobrotation et godt værktøj til på én gang at løfte kompetencer og få ledige i gang.”

Erhverv, beskæftigelse og uddannelse

Viggo Thinggaard glæder sig over, at der lokalt er fleksible kursusudbydere, der er gode til at samarbejde med virksomhederne om at tilbyde de kurser, der er behov for.

”Det er imidlertid ikke nok, at tilbuddene er der. De skal også udnyttes, og både de ansatte og deres arbejdsgivere skal være indstillet på efter- og videreuddannelse. Samtidig skal vi gøre en fælles indsats for at sikre, at de unge kan gennemføre deres erhvervsuddannelser og ikke bremses af mangel på praktikpladser”, siger Viggo Thinggaard.

Som ved starten for over 100 år siden er det fagforeningernes opgave at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold og dermed gode levevilkår og mulighed for personlig udvikling for den enkelte lønmodtager. Men i dag er nye opgaver kommet til, og LO er blandt andet repræsenteret i det lokale beskæftigelsesråd, LBR, og er i det hele taget med til at påvirke udviklingen inden for erhverv, beskæftigelse og uddannelse. Det lokale LO arrangerer desuden blandt andet sankthansfester gennem et aktivt kulturudvalg og tilbyder oplysende besøg på folkeskoler.
LO Silkeborg-Favrskov is the umbrella organisation of 18 unions with up to 17.000 members in the two municipalities. Its objects are to support the unions’ and members’ professional, financial, environmental and cultural interests, and the local department of the LO (the Danish Confederation of Trade Unions) makes its mark on discussions and influences politicians in municipalities, regions and government to making the decisions which best consider wage-earners. Education is crucial in this respect, says local LO chairman, Viggo Thinggaard:

”It is decisive for current and future labour to have the proper competencies. Otherwise, we might end up in a situation where unskilled labour and early school leavers are without jobs while we have vacancies which can’t be filled as the unemployed do not have the competencies demanded. That’s why we must focus on education and in this respect, job rotation is an excellent tool to improve competencies while getting jobs for unemployed people.”

Business, employment and education

Viggo Thinggaard is pleased that local, flexible course providers have excellent cooperation with the companies and offer the courses needed.

”However, the fact that the offers exist is not enough. They must be utilised, and employees and employers alike must accept further education and refresher courses. At the same time, we must work together to ensure that the young people are able to complete their vocational training and that they are not blocked by the lack of work placements,” says Viggo Thinggaard.

Just like when they started more than 100 years ago, unions help ensure regular wage and working conditions and in turn proper conditions of life and the opportunity of personal development for each wage earner. Today, new tasks have been added and LO is on the local employment council, LBR, and generally helps influence developments in businesses, employment and education. The local LO also organises Midsummer Eve festivals, etc. through an active cultural affairs committee and offers informative visits to primary and lower-secondary school
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk