Erhvervsbyen Silkeborg
i går – i dag – i morgen
Mere..

Erhvervsbyen Silkeborg i går - i dag - i morgen

Det var en erhvervsvirksomhed, der satte gang i Silkeborg. Det skete i bogstaveligste forstand nytårsmorgen i 1844, da papirfabrikant Michael Drewsen satte den nybyggede papirfabriks vandhjul i gang. Da det store hjul begyndte at dreje og udnytte Gudenåens strømmende vande, fik det hurtigt mange andre hjul til at køre. Hvor der hidtil kun havde været en vandmølle, en hovedgård og nogle få huse, voksede en by op. Håndværkere kom til området, og snart kom flere større erhvervsvirksomheder til. Skorstenene røg i nybyggerbyen Silkeborg. 

Læs mere...

Mange virksomheder har i kortere eller længere tid præget by og egn. Silkeborg blev blandt andet kendt som tekstilby, og mejeriudstyr fra maskinfabrikken blev efterhånden anvendt over det meste af verden. Byen havde en storhedstid som kurby, og virksomheder som busfabrikken DAB og tekstilfabrikken Neckelmann var store virksomheder med mange ansatte i mange år. Møbelindustrien blev en stor faktor med både mindre og helt store virksomheder, og Silkeborg blev fra først i halvfjerdserne kendt som Bilernes By, da bilhandlere gik sammen om at danne en garantiforening. Også i andre dele af det, der i dag er Silkeborg Kommune, blomstrede industrien, blandt andet med et industriområde i Knudlund, erhvervsudvikling i Kjellerup, møbelfabrikken Tvilum i Fårvang osv.

Ferskvandscentret

De seneste år har det lokale erhvervsliv ændret sig en del. Nye brancher har sat præg på området og skabt mange arbejdspladser, og flere store og toneangivende produktionsvirksomheder er forsvundet. Andet er kommet til: Sidst i firserne blev den gamle sanatoriebygning Vejlsøhus omdannet til Ferskvandscentret, og den gamle hovedbygning blev suppleret med flere andre bygninger, der tilsammen skabte en erhvervspark med plads til forskning, uddannelse og erhverv. Et unikt miljø med samspil mellem private og offentlige virksomheder udviklede sig, og med AQUA som det store oplevelsescenter for alle, der vil vide mere om livet i de ferske vande.

Med Ferskvandscentret rykkede Silkeborg med mange nye virksomheder inden for miljøteknologi, og de kommende år blev Silkeborg desuden hjemsted for mange nye it-virksomheder. Også finanssektoren udviklede sig til at blive en branche med mange ansatte, ikke mindst fordi Silkeborg er hjemsted for hovedsædet for Jyske Bank med tilknyttede finansielle virksomheder.

Højteknologi

En gang var Silkeborg en industriby, og kommunen har fortsat sine produktionsvirksomheder. I dag er der imidlertid større vægt af videnbaserede virksomheder, og kommunen har sine højteknologiske virksomheder med udvikling og konstant blik for fremtidens udfordringer. Det stiller krav til uddannelse og efteruddannelse, og det er med til at løfte Silkeborg Kommune ind i en ny tid med nye muligheder. Og med udvikling i infrastruktur og med offensiv byudvikling er alt lagt tilrette til nye tiltag og nye knopskydninger i et dynamisk erhvervsliv.
A business once started Silkeborg. It literally began on the morning of New Year’s Day in 1844 when Michael Drewsen, paper manufacturer, started the water wheel of the newly built paper mill. As the large wheel began turning and utilising the flowing water of the Gudenå, it soon set other wheels in motion. A town grew up around the area which had only a water mill, a manor and a few houses. Workmen and craftsmen came to area and were soon followed by several major businesses. The chimneys were smoking in the settlers’ town of Silkeborg.

Many companies have characterised the city and local area for short or long periods of time. Silkeborg was known as a textile town, and dairy equipment from the machine factory became popular in most parts of the world. The city had a golden age as a spa town, while companies such as the DAB bus factory and Neckelmann textile factory were large companies with many employees for many years. The furniture industry was important with many small and very large companies, and from the beginning of the 1970s, Silkeborg became known as the City of Cars (Bilernes By) when car dealers together joined a guarantee association. Other parts of what is today Silkeborg Municipality had and have flourishing industries, such as an industrial area in Knudlund, commercial development in Kjellerup, the Tvilum furniture factory in Fårvang, etc.

Ferskvandscentret

Local business life has changed in recent years. New trades and industries have made their marks on the area, creating many jobs, and several large, leading production companies have disappeared. Others have come: in the late 1980s, the former Vejlsøhus spa building was converted into the Ferskvandscentret, and several new buildings were added to the old manor to create a business park for research, education and businesses. A unique environment developed with private and public companies collaborating and with AQUA as the great discovery centre for everyone wanting to learn more about life in freshwater lakes and streams.

With the Ferskvandscentret in Silkeborg, many new companies in environmental technology were set up and over the next years, Silkeborg also became the home of many new IT companies. Even finance became an area with many jobs, not least as the headquarters of Jyske Bank is located in Silkeborg with its associated financial businesses.

High-tech

Silkeborg used to be an industrial town, and the Municipality still has its production companies. However, emphasis today is on knowledge-based companies, and the Municipality has its high-tech companies with development and a constant view to the challenges of the future. This involves requirements for education and supplementary training which help take Silkeborg Municipality into a new age with new options. With the developments in infrastructure and an offensive city development, everything is in place for new initiatives and new extensions in a dynamic business life.
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk