Den gode handel
- i dag og i fremtiden
Mere..

Den gode handel - i dag og i fremtiden

Hvis man har købt en vare til en fordelagtig pris, har man gjort en god handel. Men begrebet ”den gode handel” er meget mere. Kvalitet og pris skal selvfølgelig være i orden, men den gode handel er også oplevelse og inspiration i spændende omgivelser. I en tid, hvor konkurrencen skærpes og flere handler over nettet, er det afgørende at skabe et godt handelsmiljø. Det mener handelschef i Silkeborg, Claus Broe: ”Silkeborg er kendt for sine mange specialbutikker og for den farverige torvehandel. Det er godt, men ikke nok. I fremtiden vil vi i Danmark gå fra at have et par hundrede handelsbyer til om nogle år at have omkring 30 handelsbyer. Hvis Silkeborg skal være én af dem, skal vi ruste os til fremtiden, og det er vi i fuld gang med”.

Læs mere...

For Claus Broe er det afgørende at satse på en attraktiv bymidte, hvor handel kan kombineres med kreative og rekreative oplevelser og med aktiviteter og arrangementer. Et veludbygget storcenter med et væld af spændende butikker og let adgang med parkering tæt på kan være med til at løfte den samlede handel.

Levende handelsliv

”Det betyder ikke, at vi skal sige farvel til gågadernes specialbutikker. Faktisk er storcentret en forudsætning for specialbutikkernes fremtid, fordi det trækker kunder til byen. Når der samtidig er centrale grønne områder, hvor der før var parkering, er det med til at skabe en by, hvor der er rart at være og dermed også rart at handle. I fremtiden skal vi udnytte disse områder, vi skal skabe scener og liv, og vi skal turde tænke anderledes. Det afgørende er, at vi ikke er lige som alle andre, men at vi skaber rammer for den gode handel på vores måde. Vi har i forvejen et levende handelsliv. Nu skal vi være parate til at tage nye skridt, hvor en bymidte, der sprudler af liv, for alvor kan bidrage til at kombinere handel og oplevelser til to sider af samme sag”.

HandelSilkeborg er de handlendes organisation og ønsker handelen bredt ud, så der er mange strenge at spille på. I Silkeborgs nordlige bydel er der således skabt plads til de helt store forretninger, der kan have svært ved at finde plads i midtbyen.

Også andre steder i kommunen lever handelen. Det gælder ikke mindst i Kjellerup, der i forhold til byens størrelse har et usædvanligt levende handelsmiljø.
You’ve made a bargain if you’ve bought a commodity at a favourable price. However, the concept of ’a good bargain’ is much more. Quality and price must of course be perfect but a good bargain is also a question of experiences and inspiration in an interesting setting. At a time when competition intensifies and more people buy on the internet, it is important to create a good commerce environment, says commercial manager in Silkeborg, Claus Broe:

“Silkeborg is known for its many speciality shops and colourful market trade. This is good but not good enough. The number of commercial towns in Denmark will be reduced from a few hundred today to some 30 commercial towns in the future. If Silkeborg is to survive as one of them, we must prepare ourselves for the future, and we are well underway.”

To Claus Broe, an attractive city centre is crucial allowing commerce to be combined with a mix of creative and recreational experiences as well as activities and events. Commerce as such may be promoted by a well-developed shopping centre with a wide range of interesting stores and easy access with parking in the vicinity.

Vibrant commerce

“This does not imply a goodbye to the speciality stores in the pedestrian street; in fact, specialty stores will need the shopping centre in the future as it will attract customers to the city. When central green areas replace the former parking areas, it helps create a pleasant city for shopping and stays. We must utilise these areas in future, create scenes and activities and dare to think differently. The crucial factor is that we are not like everyone else but we create the framework for a good bargain in our own way. Commerce is already thriving. We must be prepared to take new steps where a city centre bustling with activities may contribute to combining commerce and experiences into two sides of the same coin.”

HandelSilkeborg is the merchants’ organisation and wants to extend commerce to ensure a wide range of options. An area has been set aside in the north of the city for very large stores which might be difficult to fit into the city centre.

Commerce is thriving in other parts of the municipality as well, not least in Kjellerup which has an extraordinarily vibrant commerce environment in relation to its size.
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk