Teknisk Skole Silkeborg – et solidt grundlag for fremtiden
Mere..

Teknisk Skole Silkeborg

Teknisk Skole Silkeborg er med ca. 1.500 årselever og 250 ansatte en af Silkeborgs store virksomheder.

Dygtige, motiverede elever - til og sammen med virksomhederne

Teknisk Skole Silkeborg er et meget alsidigt uddannelsessted, hvor eleverne kan vælge en erhvervsuddannelse, en gymnasieuddannelse (HTX) – eller begge dele (EUX) – samt efteruddannelse. Elevernes fremtid er vores mission. Vi dyrker derfor det tætte samarbejde med de virksomheder og brancher, som vi uddanner elever til, og stræber efter at give vores elever de bedste læringsbetingelser.

Læs mere...

Konkurrencer skaber stolthed og styrke

Regionale, nationale og internationale konkurrencer og mesterskaber er blevet et af vores absolutte flagskibe. Og med slet skjult stolthed kan vi fortælle, at vi vinder guld i de fleste af de mesterskaber, vi deltager i – ikke mindst takket være vores dygtige og ihærdige undervisere, der brænder for deres fag og motiverer deres elever.

Internationale aktiviteter modner

Den samme entusiasme og gejst finder man hos de undervisere, der arbejder med internationale aktiviteter og udveksling. Indsigt i andre kulturer og fremmedsprog modner eleverne og stiver selvtilliden af.

Fra fileskole stiftet for 150 år siden …

Teknisk Skole Silkeborg har rødder helt tilbage i 1863. Sammen med et lokalt arkitektfirma viderefører vi arven fra dengang i en moderne og tidssvarende erhvervsskole, der skal stå klar i 2016.

… til visionær skole med tanke på læringsmiljø og bæredygtighed i innovative rammer

De nye rammer modsvarer skolens visioner om en fleksibel, åben og bevægelsesfremmende erhvervsskole med tanke på bæredygtighed. Arkitekturen, med gennemtænkt formgivning og plandisponering, giver os avancerede undervisningsmuligheder og er åben og inviterende over for omgivelserne.
With its 1,500 full time equivalent students and 250 employees, Technical College Silkeborg is one of Silkeborg’s major companies.

Competent, motivated students – with and for the companies

Technical College Silkeborg is a highly versatile place of education where the students may choose a vocational education, upper secondary schooling, (HTX) or both (EUX), and continuing education and training.

Our mission is to ensure our students’ future and to lead the way. This is why we practice the close cooperation with the companies, trades and industries we train our students for, and strive to ensure the best learning conditions for our students.

Competitions instil pride and strength

Regional, national and international competitions and championships have become one of our absolute flagships. With illconceived pride, we are able to say that we are taking the gold in most of the championships we participate in, not least thanks to our competent, dedicated and enthusiastic teachers who motivate their students.

International activities mature

You’ll find the same enthusiasm and drive with the teachers in international activities and exchange schemes. Insight into other cultures and foreign languages mature the students and instil confidence.

From filing school founded 150 years ago …

Technical College Silkeborg dates back to 1863 and with a local firm of architects, we are continuing our heritage in a state-ofthe- art and contemporary technical and vocational school which will be ready in 2016.

… to a school focusing on learning environment and sustainability in a new and visionary innovative setting

The new setting corresponds to the school’s visions for a flexible, open technical and vocational school promoting motion and sustainability. The architecture with its carefully prepared design and plan layout is open and inviting to its surrounding and gives us advanced educational opportunities.
Teknisk Skole Silkeborg
Kejlstrupvej 87-89
8600 Silkeborg
Tlf. +45 89 23 40 00
tss@tss.dk
www.tss.dk
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk