SPORT 24 OUTLET - en del af en succeshistorie
Mere..

Sport 24 OUTLET

SPORT 24 adskiller sig fra sine konkurrenter på flere væsentlige punkter; kæden satser stort online og gør sig bemærket ved sine mange unikke varer. Endnu et afgørende punkt er SPORT 24 OUTLET butikkerne, som er populære og som har medvirket til at gøre SPORT 24 til et stærkt brand fra dag ét.

Læs mere...

De findes i udkanten af byerne, de store SPORT 24 OUTLET butikker med den klare grønne farve som gennemgående træk. Her strømmer kunder i alle aldre til for at købe sportsbeklædning og udstyr altid til halv pris. De grønne plasticposer med det karakteristiske røde logo ses på gader og stræder og findes i utallige danske hjem. Netop denne synlighed samt det faktum, at direktør, Henrik Bruun i 2012 kunne skrue SPORT 24 skiltet op på et stort antal butikker samme dag, som han forlod Intersport kæden, har været med til at brande SPORT 24 fra start.

Rene linjer

Henrik Bruun er særdeles bevidst om den rolle, som outlet butikkerne spiller for profilen i hele SPORT 24: ”I vores almindelige SPORT 24 butikker, som typisk ligger på gågaderne, formår vi at holde linjen skarp ved kun at have de nyeste varer på hylderne. Det er nemlig et generelt problem i sportsbranchen, både i Danmark og andre lande, at butikkerne ligger inde med alt for mange gamle varer, som gør, at det lynhurtigt kommer til at ligne en marskandiserbutik. Vi kan derimod rense butikkerne ved at sende varerne ud i vores outlets. Det løfter SPORT 24 butikkerne op på et helt andet niveau,” forklarer Henrik Bruun, som rydder op to gange årligt og derudover handler store restpartier tøj og udstyr ind, som lægges på lager til næste sæson.

Næse for succes

Udover 18 butikker, de 20 outlets og en stor integreret webshop med et utal af unikke varer, som kun forhandles hos SPORT 24, tæller virksomheden også en erhvervsafdeling med personale, webshops, B2B og B2C webshops samt en teamafdeling, som leverer tøj og udstyr til klubber, skoler og organisationer. SPORT 24 håndterer alle landets fodboldskoler og leverer tøj til flere professionelle klubber, hvilket betyder, at SPORT 24 logoet bliver trykt på et nyt stykke sportstøj mindst 27.000 gange årligt.

Alt dette bidrager til markant synlighed landet over. Henrik Bruun er typen, der har næse for, hvad der rører sig og ikke mindst, hvad der kommer til det. Og hvor SPORT 24 er på vej hen?

”Jeg er jo en utålmodig sjæl, så jeg ser kun et par år frem i tiden,” slutter Henrik Bruun, som vil være landsdækkende, og hvis drivkraft er evnen til at ’se rundt om hjørnet’, som han selv kalder det.
In several key areas, SPORT 24 differs from its competition; the chain has made a concentrated effort online and stands out with its wide range of unique goods. Another decisive point is the popular SPORT 24 OUTLET stores which have helped make SPORT 24 a strong brand from the very first day.

The large SPORT 24 OUTLET stores with their characteristic, clear green colour are located on the outskirts of towns to which customers of all ages flock to buy sports clothing and equipment, always at half price. The green carrier bags with the characteristic red logo are seen in the streets and found in countless homes in Denmark. This exposure as well as the fact that on the day manager Henrik Bruun left the Intersport chain in 2012 he could put up the SPORT 24 sign on a large number of outlets, have helped brand SPORT 24 from the start.

Clean lines

Henrik Bruun is well aware of the significance of the outlets to the profile of the entire SPORT 24: “In our ordinary SPORT 24 stores, which are typically located in pedestrian streets, we can maintain a distinct line by only stocking the latest products. A general problem in the sports industry, in Denmark and other countries, is that stores have far too many old products and quickly look like second-hand dealers. We are able to clean out the stores by sending the products to our outlets which lifts the SPORT 24 stores to a different level,” explains Henrik Bruun, who cleans up twice a year and also buys large surplus stocks of clothing and equipment which are stored for the next season.

Flair for success

In addition to 18 stores, the 20 outlets and a large integrated web shop with countless unique products only sold at SPORT 24, the company also has a commercial department with staff, web shops, B2B and B2C web shops plus a team department delivering clothing and equipment for clubs, schools and organisations. SPORT 24 handles all football schools in Denmark and delivers clothing for several professional clubs so that the SPORT 24 logo is printed on new sports clothing at least 27,000 times a year. 

All of this contributes to our distinct exposure throughout Denmark. Henrik Bruun has flair for what happens and, not least, what will happen. And where is SPORT 24 going?

“I’m an impatient man and only look a few years into the future,” Henrik Bruun concludes. He wants the stores to be nationwide and is driven by the ability ’to look around corners’ as he says.
Sport 24 OUTLET
Stagehøjvej 22
8600 Silkeborg
Tlf. +45 30 21 30 00
www.sport24outlet.dk
Sport 24 OUTLET
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk