Rengøring er langt mere end bare rengøring
Mere..

REN SERVICE A/S

REN SERVICE A/S er en etableret servicevirksomhed, som med sin store erfaring lægger vægt på, at kunderne får – ikke bare en ydelse – men den optimale af slagsen. Virksomheden sætter en ære i at levere den rigtige service til den rigtige pris af den rigtige medarbejder og på den måde give kunderne mere end forventet.

Læs mere...

”Mange tror, at rengøring bare er noget, man kan tage sig til, hvis man ikke kan finde på andet. Sådan hænger virkeligheden ikke sammen. For os er det altafgørende, at vi har mennesker ansat, som kan lide at gøre rent.” Sådan siger Henry Jeppesen, indehaver af REN SERVICE A/S, der også har afdelinger i Viborg og Herning. Han står i spidsen for en flok engagerede og dygtige medarbejdere, som er virksomhedens ansigt udadtil og hver dag leverer varen, eller rettere servicen.

Henry Jeppesen fortæller: ”Vi har jo som sådan ikke en vare, vi kan tage ned fra hylderne og sælge. Vi er en servicevirksomhed. Derfor er det væsentligste for os at have ansat de helt rigtige medarbejdere. Mine medarbejdere er med andre ord mine vigtigste ressourcer.”

Rene linjer hele vejen rundt

Erhvervsrengøring, ejendomsservice, vinduespolering, privat rengøring, maskinrengøring, specialrengøring, lagerrengøring, rens, vask og rul, salg og rådgivning. REN SERVICE A/S har mere end 30 års erfaring indenfor alle former for rengøring. Virksomheden er medlem af Servicebranchens Arbejdsgiverorganisation og lever op til kravene i ’Servicenormen’, som sikrer både medarbejdere og kunder ordnede forhold såvel indadtil som udadtil. Derudover er REN SERVICE A/S også kendetegnet ved en skarp miljøpolitik gennem brugen af en række højkvalitetsprodukter, som er godkendt af Astma- og Allergiforbundet og tidssvarende i forhold til både miljøet og velfærden for personalet.

Hvad koster det?

Rigtig mange mennesker bliver ifølge Henry Jeppesen overraskede over, at ordentlig rengøring og vejledning rent faktisk koster penge. Han lægger ikke skjul på, at REN SERVICE A/S ikke altid er den billigste på markedet, men at pris og kvalitet som bekendt hænger sammen. Derfor er der også opgaver, som virksomheden ikke beskæftiger sig med og til dels også vælger fra; ”Ved at passe de kunder, der prioriterer at få den rigtige ydelse af de rigtige medarbejdere, har vi fundet vores sti og valgt at holde os på den, og det giver rigtig god mening for alle,” siger HenryJeppesen, der rent faktisk også selv trives med at gøre rent; ”jeg synes, det er en fornøjelse at se ting omkring sig forandre sig til det bedre!”
REN SERVICE A/S is an established service company committed to providing its customers with optimum services based on extensive experience. The company takes pride in delivering the right service at the right price by the right employee giving the customers more than they expect.

“To many, cleaning is something you can do if you can’t think of anything else. However, reality is very different. Having employeeswho like to clean is critical to us,” says Henry Jeppesen, the owner of REN SERVICE A/S that also has departments in Viborg and Herning. He is in charge of a group of dedicated, competent employees who are the company’s public image and delivering the goods every day, or rather the service.

Henry Jeppesen says: “We do not have goods for sale in the usual sense of the word. We are a service company. The most importantthing to us is to employ the right employees. In other words, my employees are my most important resources.”

Clean lines everywhere

Commercial cleaning, facility services, window cleaning, private cleaning, machine cleaning, special cleaning, storage cleaning, dry-cleaning, laundry and ironing, sale and counselling. REN SERVICE A/S has more than 30 years’ experience in all types of cleaning. The company is a member of the Servicebranchens Arbejdsgiverorganisation (service trade’s employers’ organisation) and complies with the requirements of the ‘Servicenormen’ (service standards) which ensures employees and customers orderly conditions, internally as well as externally. REN SERVICE A/S is also characterised by a stringent environmental policy by using various high-quality products certified by the Astma-Allergi Danmark and up-to-date in relation to both the environment and staff welfare.

What does it cost?

According to Henry Jeppesen, lots of people are surprised that proper cleaning and counselling actually cost money. He makes no secret of the fact that REN SERVICE A/S does not always offer the lowest price on the market but that price and quality are related, as is well known. Consequently, there are tasks the company does not do and partly also does without: “By catering for the customers who decide to get the right service by the right employees, we have found our path and chosen not to stray from it, which makes sense to all,” says Henry Jeppesen who actually also enjoys cleaning. “It’s a pleasure to see things around you change for the better”.
REN SERVICE A/S
Nylandsvej 12
8600 Silkeborg
Tlf. +45 86 81 10 10
post@renservice.dk
www.renservice.dk
REN SERVICE A/S
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk