Vi vil vurderes på erhvervskundernes tilfredshed
Mere..

Danske Bank

Danske Bank Erhvervscenter Silkeborgs målsætning er, at servicere erhvervskunderne på et højt niveau og det allervigtigste er, at kunderne har en høj tilfredshed. Det søger banken at sikre, ved at erhvervsrådgiverne har en høj kompetence, er proaktive i adfærd, sætter en ære i at være tæt på kunden samt har en høj tilgængelighed.

Læs mere...

”Og det lader til at virke, for vi blev i 2013 kåret som Årets Erhvervscenter i vores region. Det forpligter på mange områder, og kunderne giver selv noget af forklaringen på vores succes, bl.a. ved at fremhæve den udvidede service med mulighed for direkte kontakt til en rådgiver efter kl. 18.00, samt vores fleksibilitet som vigtige ydelser i et dialogbaseret samarbejde. Og her spiller vores unikke og avancerede, men brugervenlige IT-systemer, også en afgørende rolle, når kunderne vurderer vores samlede kompetencer”, udtaler erhvervsdirektør Jan Aagaard.

Samarbejdet fungerer bedst på kundens hjemmebane

”Det er meget vigtigt, at vi har en tæt, løbende dialog med kunderne, og samtidig er det vores ønske, at langt de fleste møder foregår ude hos kunden. Flere transaktioner kan naturligvis klares på nettet, men vi skaber langt større værdi for vores kunder, når vi har en dybere forståelse for deres daglige forretning. Den indsigt optimeres ud fra en fastlagt årsplan, hvor vi i fællesskab sikrer os, at vi kommer hele vejen rundt om virksomhedens finansielle situation, her under forsikringer, pension, investeringer, leasing mv.” fortsætter Jan Aagaard.

Regn på fremtiden med Danske Navigator

”Produktmæssigt er Danske Bank i stand til at levere finansielle løsninger til alle, med udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov. Vi kan med det strategiske analyseværktøj, Danske Navigator, analysere de næste fem år. Omdrejningspunktet er virksomhedens cash flow. Med afsæt i kundernes fremtidsplaner, foretager vi en finansiel prognose, en sammenligning med konkurrenter og en simulering af konsekvenserne heraf. Resultatet er en individuel rapport, hvormed vi kan yde en målrettet rådgivning. I analysen ser vi også på, hvad forskellige udbyttestrategier betyder for virksomhedens kreditnøgletal de kommende år. Sammenlagt arbejder vi overordnet på altid at levere en optimal og personlig service - uanset om man er en mindre - mellemstor eller større virksomhed”, slutter Jan Aagaard.
The objective of Danske Bank Business Centre Silkeborg is to provide business clients with service at a high level, and the most important part is for our clients to have a high level of satisfaction. The bank is attempting to ensure this by making sure that the business advisers have a high level of competence, are proactive in their behaviour, take pride in being close to the customer and have a high level of availability.

”And this seems to work, because in 2013, we were elected as the Business Centre of the Year in our region. This puts us under an obligation in many areas, and the clients give some of the explanation of our success themselves, for example by emphasising the expanded service with a possibility of direct contact to an adviser after 6 PM as well as our flexibility as important services in a dialogue-based cooperation. And in that connection, our unique and advanced, but also user-friendly, IT systems also play a vital role when the clients evaluate our overall competences”, says business manager Jan Aagaard.

The cooperation works the best in the client’s home court

It is very important that we have a close, continuous dialogue with the clients, and furthermore, we would like most of the meetings to take place at the clients’ premises. Obviously, several transactions can be handled online, but we create much more value for our clients, if we have a deeper understanding of their daily business. This insight is optimised based on a fixed annual schedule, where we jointly make sure that we will get all the way around the company’s financial situation, including insurance, pension, investments, leasing etc.” continues Jan Aagaard.

Calculate the future with Danske Navigator

”With regard to products, Danske Bank is capable of providing financial solutions for everyone, based on the needs of the individual company. With our strategic analysis tool, Danske Navigator, we can analyse the next five years. The focal point is the company’s cash flow. Starting from the clients’ plans for the future, we carry out a financial forecast, a comparison with competitors and a simulation of the consequences of this. The result is an individual report, which we can use to provide targeted consultancy. In the analysis, we also take a look at which effect different dividend strategies have on the company’s credit ratios over the next few years. All in all, we generally always strive to provide optimal and personal service - regardless of whether you have a small, medium or large company”, concludes Jan Aagaard.
Danske Bank
Erhvervscenter Silkeborg
Vestergade 3
8600 Silkeborg
Tlf. +45 45 12 05 40
www.danskebank.dk
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk