Onlineløsninger der skaber værdi - i virkeligheden
Mere..

SkabertrangWEB

SkabertrangWEB er et dedikeret onlinebureau, der brænder for at lave onlineløsninger, som skaber forretning på nettet og dermed værdi i virkeligheden. Virksomheden adskiller sig ved at insistere på at bygge løsningerne trin for trin med dét for øje, at hvert enkelt trin skal skabe konkret værdi for kunden OG kunne bygges videre på

Læs mere...

”Et website er ’a work-in-progress’, eller et sted, man aldrig bliver færdig. Online i det hele taget er noget, man er – som et ekstra lag på virkeligheden. I dag skelner mange mellem online og offline. Det kommer man ikke til at gøre i fremtiden.” Sådan siger Thomas Sørensen, der er Webbureauchef hos SkabertrangWEB og henviser til, at en optimal online løsning skal være dynamisk, foranderlig og under konstant udvikling lige som verdenen. For SkabertrangWEB handler det om at lægge et onlinelag på kundens eksisterende forretning. Eller rettere to. Et eksternt lag med fokus på marketing, kommunikation og salg. Og et internt lag, der har optimering af processer, udveksling og genbrug af data på tværs af platforme som omdrejningspunkt.

Online Projektmodel - en gennemprøvet arbejdsmetode

Hvad er jeres forretning? Hvad er jeres produkt? Hvad er jeres budskab? Hvem er jeres målgruppe? Hvad er jeres marked? Hvad gør I i dag?

Når en virksomhed har et ønske om at få mere ud af at være online og henvender sig til SkabertrangWEB, er disse spørgsmål ofte udgangspunktet for samarbejdet med kunden.

SkabertrangWEBs Online Projektmodel er bygget op over fem etaper:

  1. Onlinestrategi: virksomhedens forretning, mål og online muligheder
  2. Definér projektet: udvælg tiltag og afklar rammer
  3. Udvikling: design, implementering og test
  4. Aktivering: den ny onlineløsning går live
  5. Bliv bedre: evaluering og videreudvikling

”Hos SkabertrangWEB insisterer vi på at bygge onlineløsninger op trin for trin, hvor hvert enkelt trin i sig selv skal være værdiskabende og samtidig kunne fungere som fundament for det næste. Det betyder i praksis, at vi tvinger os selv til at lave hvert enkelt skidt så kort og meningsfuldt som muligt, så vi kan komme hurtigt ”live” med et produkt, der gør en forskel for kunden. Ensådan model giver plads til den løbende refleksion og tilpasning, som er nødvendig, fordi markedet, tendenserne og onlinemulighederne ændrer sig lynhurtigt”, slutter Thomas Sørensen.
SkabertrangWEB is a dedicated online agency committed to making online solutions that create business on the internet and add real value. The company stands out by its insistence on building solutions step by step in order to ensure that each step adds true value to the customer AND can be expanded.

“A website is a ‘work in progress’ or a place that is never completed. Online is quite simply something you are, as an additional layer on reality. Today, many make a distinction between online and offline but this will not be the case in future,” says Thomas Sørensen, the Web Agency Manager of SkabertrangWEB, referring to the fact that an optimised online solution must be dynamic, changeable and in constant development like the rest of the world.

To SkabertrangWEB, it’s all about adding an online layer to the customer’s existing business, or rather two. An external layer focusing on marketing, communication and sale and an internal layer optimising processes, development and reusing data across platforms.

Online Project Model – a proven method

What is your business? What is your product? What is your message? Who is your target group? What is your market? What are you doing today?

When a company wishes to make more of its online presence and contacts SkabertrangWEB, these questions typically form the basis of the collaboration with the customer.

SkabertrangWEB’s Online Project model is based on five stages:

  1. Online strategy: the company’s business, goals and online options
  2. Define the project: select initiatives and clarify framework
  3. Development: design, implementation and test
  4. Activation: the new online solution goes live
  5. Improve: evaluation and further development

“At SkabertrangWEB, we are insisting on building online solutions step by step where each individual step must add value in itself while providing the foundation for the next step. In practice, this means that we are forcing ourselves to make each step as brief and meaningful as possible to allow us to go live with a product that makes a difference to the customer. This model allows the ongoing reflection and adaptation which are required in view of the rapid changes in the market, trends and online options,” concludes Thomas Sørensen.
SkabertrangWEB
Stagehøjvej 27
8600 Silkeborg
Tlf. +45 86 82 54 00
web@skabertrang.dk
www.skabertrangweb.dk
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk