Keep it simple!
Mere..

Sotea A/S

Sotea A/S er en hurtigt vækstende virksomhed, som lever af at optimere virksomheders brug af IT ved at levere hostede ydelser. Sotea er skarpe på at gøre komplekse produkter enkle og overskuelige og derved skabe gode kundeoplevelser. Netop de gode referencer er hele drivkraften i Silkeborg-virksomhedens enorme vækst.


Læs mere...

IT Outsourcing, hosted IT, softwarelicenser, backup, datamængde, oppetid, interne servere eller Private cloud. Ordene svirrer om ørerne på de fleste, for hvem IT er en uundgåelig del af hverdagen. Og kompleksiteten er til at tage og føle på. Men i stedet for selv at bruge tid og energi på at forsøge at løse virksomhedens IT-udfordringer kan en platform hos Sotea være den optimale løsning. ”Vi leverer et meget komplekst produkt, men for vores kunder er det helt enkelt,” fortæller direktør i Sotea, Jess Munch Teilmann.

Når IT´en flytter hjemmefra

Tiden er forbi, hvor virksomhedens server står placeret i kælderen med fare for at blive angrebet af virus eller oversvømmet ved næste regnskyl. Som virksomhed kan du outsource din IT-afdeling og leje dig ind på en IT-platform hos Sotea til en fast pris pr. måned. Med en sådan hosting-aftale har du adgang til samtlige data, uanset hvor du befinder dig. Sotea overvåger alle systemer døgnet rundt og tager hånd om drift, licenser, sikkerhed, opdateringer, optimeringer og ikke mindst support, som ikke koster ekstra. Med andre ord tager Sotea det totale ansvar for virksomhedens IT – alt sammen i én nøglefærdig løsning, som skaleres op og ned efter behov.

Gazeller på spring

Sotea, der har eksisteret siden 2000, har fået Børsen’s Gazelle i 2013, 2014, 2015 og igen i 2016. Virksomheden har 15 ansatte, vækster med mere end 25 % årligt og har en drøm om at blive mere end dobbelt så store inden for de næste år: ”Vi er drevet af at yde kompromisløs support ved at give vores kunder mere, end de forventer. Vores medarbejdere er vilde med at snakke med kunderne og yde en god service. Det er simpelthen en grundlæggende forudsætning for at arbejde her. Det helt centrale i vores måde at arbejde på er, at kunden skal kunne forstå det, vi gør, og hvorfor vi gør det”, siger Jess Munch Teilmann og fortsætter: ”de gode kundeoplevelser er derfor det, der holder os motiveret. Vi har mange trofaste kunder, og netop disse referencer er den største drivkraft i vores vækst. Denne vækst er omvendt med til at give os mulighed for løbende at forfine vores produkt, så det konstant forbedres og skaber mere værdi for kunden.”

Sotea A/S is a rapidly growing company, optimising the companies’ IT use by delivering hosted services. Sotea is making complex products simple and manageable, creating excellent experiences for our customers. These excellent references drive the huge growth rates of the Silkeborg business.

IT outsourcing, hosted IT, software licenses, backup, data sets, up time, internal servers or Private cloud. The words buzz around most people to whom IT is an inevitable part of everyday life. The complexity is obvious. But rather than spending time and energy trying to meet the IT challenges of the business, a platform with Sotea may be the optimum solution. “What we deliver is a highly complex product but it is quite simple to our customers,” says Jess Munch Teilmann, manager of Sotea.

When IT leaves home

Gone are the days when the company’s server is located in the cellar risking virus attacks or flooding in the next torrential rain. As a business, you may outsource your IT department and rent an IT platform with Sotea at a fixed monthly charge. This hosting agreement will give you access to all your data, irrespective of where you are. Sotea monitors all systems at all hours and handles operation, licences, safety, updates, optimisations and, not least, support at no additional charge. In other words, Sotea takes total responsibility for the company’s IT – all in one turnkey solution which can be scaled up and down as required.

Gazelle ready to jump

Sotea started in 2000, was awarded a Børsen Gazelle award in 2013, 2014, 2015 and again in 2016. The company has 15 employees, an annual growth in excess of 25% and a dream of doubling in size within the next few years: “We want to offer uncompromising support by giving our customers more than they expect. Our employees love talking to the customers and delivering excellent service. This is quite simply a basic condition of working here. An essential feature of our working method is that the customer must be able to understand what we do and why we do it,” says Jess Munch Teilmann and continues: “so excellent customer experiences are what keep us motivated. We have many loyal customers and their references are the main driving reason of our growth. On the other hand, this growth helps give us the possibility of continuously refining our product to ensure that it is constantly improved and adds value to our customers.”

Sotea ApS
Højbovej 1B
8600 Silkeborg
Tlf. +45 70 20 99 24
salg@sotea.dk
www.sotea.dk
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk