Fodbold og ejendomsområdet Papirfabrikken
Mere..

Silkeborg IF Invest A/S

Fodbold på topniveau har i det seneste kvarte århundrede været en væsentlig del af sammenhængskraften for byens erhvervsliv, og Silkeborg IF Invest A/S ser sig selv som en del af den lokale oplevelsesøkonomi. Klubben er med til at brande Silkeborg som et moderne bysamfund, med rige muligheder for at skabe det gode liv med attraktive arbejdspladser og en bred buket af muligheder i fritiden, hvor fodbold og SIFs hjemmekampe spiller en væsentlig rolle.

Læs mere...

I Energi Midt Loungen på Mascot Park mødes det meste af byens erhvervsliv for at se fodbold, skabe netværk og slappe af med god mad og et glas vin eller en kold fadøl. På den måde er fodbolden i Silkeborg et fundament for forretning, hvis man vil skabe et lokalt netværk for sin virksomhed.

Fodboldklubben Silkeborg IF dukkede for alvor op på den nationale fodboldscene i 1988, da klubben rykkede op i den bedste række for første gang. Det blev indledningen til et uafbrudt ophold på øverste nationale niveau i næsten 15 år. Op gennem 90’erne fejrede Silkeborg IF sine største triumfer med mesterskabet i 1994 som den største og en fast placering i den absolutte top med to bronzemedaljer og en sølvmedalje som yderligere glasur på kransekagen. I 2001 skrev klubben endnu et kapitel til historiebogen, da det blev til triumf i DBUs pokalturnering med en sejr på 4-1 over AB i Parken i København.

Allerede i 1989 blev Silkeborg IF en af de første danske klubber, hvis aktier blev noteret på Københavns Fondsbørs, og i 1995 tog professionaliseringen af klubben endnu et skridt fremad med indførelsen af fuldtidsprofessionel fodbold.

I det nye årtusinde er polariseringen i både international og dansk fodbold blevet øget, og Silkeborg IF Invest er økonomisk og dermed også sportsligt placeret i laget lige under klubberne fra København og de store danske provinsbyer. Det har betydet enkelte kortvarige ophold i den næstbedste række.

Talentudvikling

Allerede i 1994 etablerede Silkeborg IF sin særlige uddannelse for fodboldtalenter, Silkeborg Fodbold College. Det har betydet en lang og frugtbar tradition for udvikling af dygtige lokale fodboldstjerner med den senere landsholdsspiller og udlandsprofessionelle i både Serie A og Premier League, årets danske fodboldspiller 2008, Martin Laursen, som det bedste eksempel.

Struktureringen af talentudviklingen er gennem årene blevet yderligere forædlet, og i dag indleder de største fodboldtalenter fra lokalområdet en egentlig fodbolduddannelse allerede fra de begynder i 7. klasse. Eleverne går i en særlig elite-klasse, hvor undervisningen er tilrettelagt, så drengene kan træne om morgenen inden de begynder skoledagen, og det betyder at Silkeborg IF i de seneste år har produceret ungdomslandsholdsspillere på samlebånd. Op imod 40 procent af de spillere, der indgår i Silkeborg IFs førsteholdstrup, er fra klubbens egne ungdomsrækker.

Talentudvikling vil også i fremtiden være et af de helt afgørende fokuspunkter i virksomhedens strategi. Silkeborg IF Invest A/S ser en væsentlig værdi i at en stor gruppe af klubbens bedste spillere har lokal forankring og dermed understøtter den lokale identitet, der gør virksomheden til et omdrejningspunkt for byens erhvervsliv og befolkning. Desuden giver det mulighed for økonomisk gevinst, når nogle af de dygtigste talenter tiltrækker købsinteresse fra udenlandske klubber.

Papirfabrikken

I foråret 2008 erhvervede Silkeborg IF Invest A/S erhvervsområdet Papirfabrikken. Driften af det attraktive område midt i byen ved Gudenåens bred bidrager hvert år væsentligt til selskabets drift. Silkeborg IF Invest A/S har kunnet holde balance i økonomien på grund af ejerskabet af Papirfabrikken. Fodbolden i sig selv giver underskud, men kombineret med overskuddet fra driften af Papirfabrikken har selskabet orden i sin økonomi. Det er en vigtig faktor i virksomhedens værdigrundlag, der beskrives med ordene overskud, format, vilje. At det stadig kan lade sig gøre at drive topfodbold i Silkeborg skyldes driften af Papirfabrikken, der hvert år bidrager med et tocifret millionbeløb i overskud til selskabets drift.

Erhvervsområdet Papirfabrikken blev total-forvandlet efter år 2000, da den gamle Papirfabrik lukkede. De historiske rammer, hvor Silkeborg blev grundlagt, er blevet nænsomt restaureret og fremstår i dag som et moderne erhvervsområde med masser af sjæl og historie. Restauranter, biograf, JYSK MUSIKTEATER og caféer langs Gudenåen har skabt et attraktivt dag- og aftenliv i Silkeborg, hoteldrift (Radisson Blu) gør Silkeborg til en attraktiv besøgsby for både udenlandske og udenbys gæster, og de mange kontorlejemål gør Papirfabrikken til en dagligt levende organisme med omkring 2.000 arbejdspladser.

JYSK Park

Byen Silkeborg er i fuld gang med at skabe fundamentet for opførelsen af et nyt stadion, der efter planen skal stå færdigt i sommeren 2016 på Søholt klods op ad Silkeborgmotorvejen, der indvies samtidig. Det nye stadion, JYSK Park, bliver et ikonbyggeri for byen, strategisk placeret ved den nye erhvervskorridor langs motorvejen. JYSK Park bliver fundamentet for den fortsatte udvikling af fodbolden i Silkeborg som erhvervslivets og byens samlingspunkt.

JYSK Park bliver Danmarks mest moderne stadion for både tilskuere og erhvervsliv. Projektet bliver skabt i et unikt partnerskab mellem Silkeborg Kommune, Silkeborg IF Invest A/S og byens erhvervsliv med JYSK og Jyske Bank i spidsen. Med plads til 10.000 mennesker vil det nye stadion danne en fremtidssikret og attraktiv ramme om Silkeborg IFs hjemmekampe, og JYSK Park vil samtidig kunne tilbyde landsholdet en attraktiv ramme, når DBU lægger landskampe i provinsen. Med lækre loungefaciliteter med plads til op mod 1.200 mennesker vil Silkeborg IF Invest A/S blive i stand til at udbygge sin rolle som centralt omdrejningspunkt for byens og regionens erhvervsliv. Det nye stadion vil desuden rumme mulighed for udlejning til andre erhvervsmæssige formål. Mulighederne for forøget indtjening, som JYSK Park vil give Silkeborg IF Invest A/S, vil være med til at fremtidssikre topfodbold i Silkeborg.
For the last 25 years, football at the highest level has been a significant element in the cohesion of the city’s business life, and Silkeborg IF Invest A/S sees itself as a part of the local creative industries economy. The club helps market Silkeborg as a modern urban community with ample opportunities of creating a good life with attractive jobs and a wide range of recreational opportunities where football and SIF’s home matches play an important part.

Most of the city’s business life meets at the business lounge at Mascot Park to watch football, establish networks and relax with some good food and a glass of wine or a cold draught beer. This way, football in Silkeborg forms the foundation of business if you want to create a local network for your company.

Silkeborg IF really appeared on the Danish football scene in 1988 when the club was first promoted to the Danish premier league. This was the start of a continuous line of years at the top level in Denmark for 15 years. Up through the 90s, Silkeborg IF had its largest triumphs crowned by the Danish championship in 1994 and several podium places with two bronze medals and a silver medal as additional icing on the cake. In 2001, the club added another chapter to its history as it won DBU’s cup with a 4-1 victory against AB at Parken in Copenhagen.

As early as in 1989, Silkeborg IF was one of the first Danish clubs to be listed on the Copenhagen Stock Exchange, and in 1995, professionalisation of the club went a step further with the introduction of full-time professional football.

In the new millennium, polarisation in both international and Danish football has increased, and financially and thus in sports, Silkeborg IF Invest is in the layer just below the clubs from Copenhagen and the major Danish provincial towns. This has meant brief stays in the next-best league.

Youth development

In 1994, Silkeborg IF set up its special course for football talents, Silkeborg Fodbold College. This has resulted in a long-term and fruitful tradition of developing skilled local football stars with the later national player and expat professional in both Serie A and Premier League, best Danish player of the year 2008, Martin Laursen, as the best example.

Youth development has been structured further over the years andtoday, the biggest football talents from the local area start their football education when they start the 7th form. The pupils attend a designated elite-form with education planned to allow the boys to train in the morning before their school day starts which means that Silkeborg IF has delivered a long line of players for the national Danish youth football team. Some 40 per cent of the players on Silkeborg IF’s first eleven come from the club’s own youth teams.

Also in the future, talent development will be one of the decisive focal points of the company’s strategy. To Silkeborg IF Invest A/S it is of significant value that a large group of the club’s best players is locally rooted and thereby supports the local identity which makes Silkeborg IF Invest a focal point of the city’s business life and its inhabitants. It furthermore presents potentially financial gain when international clubs catch on to our biggest talents.

Papirfabrikken (Central part of the city)

In the spring of 2008, Silkeborg IF Invest A/S took over the Papirfabrikken commercial area. Operations of the attractive area in the centre of the city on the bank of the Gudenå make a significant contribution to the operations of the company. Silkeborg IF Invest A/S has been able to balance its finances due to its ownership of Papirfabrikken. Football in itself is a loss but combined with the profits from the operations of the Papirfabrikken, the company is financially strong. This is an important factor of the company’s fundamental values described with the words profit, format, will. The fact that football at top level is still possible in Silkeborg is due to the operations of the Papirfabrikken which every year contribute profits in the tens of millions to the operationsof the company.

The Papirfabrikken commercial area was totally transformed after 2000 when the old Paper Mill closed down. The historical setting where Silkeborg was established has been carefully renovated and today appears as a state-of-the-art commercial area with a soul and history. Restaurants, a cinema, JYSK MUSIKTEATER and cafés along the Gudenå have created an attractive atmosphere, day and night in Silkeborg, hotel operations (Radisson Blu) make Silkeborg an attractive city to visitors from out of town and abroad, and with the many office leases, the Papirfabrikken is a living organism with some 2,000 jobs.

JYSK Park

Silkeborg is well underway to create the foundations for the construction of a new stadium which is planned to be finished in the summer of 2016 in Søholt next to the Silkeborg motorway which will be opened at the same time. JYSK Park, the new stadium, will be a landmark of the city and strategically located at the new commercial corridor along the motorway. JYSK Park will be the foundation of the continued development of football in Silkeborg as the meeting place of business life and the city.

JYSK Park will be the most modern stadium in Denmark for spectators and business life alike. The project comes about in a unique partnership between Silkeborg Municipality, Silkeborg IF Invest A/S and the city’s business life, lead by JYSK and Jyske Bank. The new stadium holds 10,000 people and provides a future-proof and desirable setting for Silkeborg IF’s home matches and, at the same time, JYSK Park will be able to provide the national team with an ideal venue for The Danish FA matches in the province. With its exquisite lounge facilities seating up to 1,200 people, Silkeborg IF Invest will be able to expand its role as the central focus of the city’s and region’s business life. The new stadium will also include leases for other commercial purposes. The opportunities of increased earnings which JYSK Park will give Silkeborg IF Invest A/S will help future-proof football at the highest level.
Silkeborg IF Invest A/S
Papirfabrikken 34
8600 Silkeborg
Tlf. +45 86 80 44 77
Fax +45 86 80 46 47
sif@silkeborgif.com
www.silkeborgif.com
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk