Forvaltning, formidling og udvikling af
ejendomme og ejendomsprojekter
Mere..

Henton Ejendomme A/S

Henton Ejendomme er i Silkeborg mest kendt som selskabet, der udviklede Papirfabrikken fra nedlagt fabriksområde til moderne bydel med erhvervslejemål, restauranter, caféer, hotel og kultur. Det er da også en af milepælene i selskabets 25-årige historie, men i dag er Hentons hovedaktivitet forvaltning og formidling af ejendomme, ligesom selskabet også er involveret i udvikling af ejendomsprojekter en lang række steder i Jylland.

Læs mere...

Henton Ejendomme er kendetegnet ved en lille, dynamisk organisation med 10 ansatte. Erfarne erhvervsmæglere står for den daglige kontakt til kunder og samarbejdspartnere, ligesom selskabet i organisationen har ansat ejendomsadministratorer og viceværter. Selskabet blev oprindeligt stiftet af Kent Madsen, der fortsat via Henton Group A/S ejer en tredjedel af virksomheden. Gennem årene er ejerkredsen udvidet med Plh Holding, der også ejer en tredjedel af virksomheden, mens Leda A/S og Difko A/S sidder på 16 procent af aktierne hver.

På dagens ejendomsmarked har Henton Ejendomme fundet en niche, hvor selskabet udnytter sin erfaring, sin know how omkring formidling, forvaltning og udvikling samt det netværk, selskabet har skabt i de seneste godt to årtier. Et eksempel på en opgave for en ekstern kunde er Søhuset A/S i Silkeborg, en ejendom med 25 boliger, to kontorlejemål og seks butikslejemål. Ejendommen blev overtaget af en investorkreds som et nødlidende projekt med tomme lejemål. Henton Ejendomme har forestået totalforvaltningen af projektet med administration, vicevært-funktion, boligudlejning og erhvervsmæglerfunktion, så Søhuset i dag er fuldt udlejet.

Af egne projekter for Henton Ejendomme kan nævnes Fyrretoften i Vejle, hvor selskabet har stået for byggemodning og salg af udstykning med 24 parcelhusgrunde solgt gennem Danbolig i Vejle. Projektets næste fase er salg af grunde til tæt/lav boligbebyggelse, i alt cirka 35 boliger. I Haderslev har Henton Ejendomme sammen med Ny Hansborg A/S stået for et boligbyggeri på havnefronten, byggeri af Jobcenter på 5.000 kvadratmeter opført til kommunen og solgt til en pensionskasse. I Viby har Henton Ejendomme stået for opførelse af 104 lejligheder på Sønderhøj, hvoraf 74 blev solgt til en pensionskasse, mens 30 af lejlighederne blev afsat til private og mindre investorer.

Også Thors Bakke i Randers er et godt eksempel på det, Henton Ejendomme kan. Her ejer Henton en tredjedel af Thors Bakke K/S, og sammen med de to øvrige ejere, KPC og Property Partner, har Henton opført og udlejet en erhvervsejendom på 6.000 kvadratmeter, der er udlejet til biograf, revisor, fitness og restaurant. I samme projekt er der bygget boliger og opført sundhedshus af Randers Kommune ligesom der er planer for et butikscenter på resten af grunden.
In Silkeborg, Henton Ejendomme is mostly known as the company that developed the Papirfabrikken (Paper Mill) from a disused factory area to a modern district with commercial leases, restaurants, cafés, a hotel and cultural events. It is one of the milestones of the company’s 25-year history but today, Henton’s main activity is the management and provision of properties just as the company is also involved in the development of property projects in many sites in Jutland.

Henton Ejendomme is characterised by a small, dynamic organisation with 10 employees. Experienced estate agents handle the day-to-day contact with customers and partners just as the the company in the organisation has hired property administrators and caretakers. Originally, the company was set up by Kent Madsen who still owns one-third of the company through Henton Group A/S. Through the years, the group of owners has been expanded by Plh Holding that also owns a third of the company while Leda A/S and Difko A/S own 16 per cent of the shares each.

In today’s property market, Henton Ejendomme has found a niche where the company uses its experience, know-how about provision, management and development as well as the network created by the company over the past almost two decades. An example of a task completed on behalf of an external customer is Søhuset A/S in Silkeborg, a property with 25 residences, two office leases and six shop leases. The property was taken over by a group of investors as a project in default with empty leases. Henton Ejendomme has handled the overall management of the project, including administration, caretaker services, residence leasing and estate agent services and as a result, Søhuset is fully leased today.

Own projects for Henton Ejendomme include Fyrretoften in Vejle where the company has handled site development and sale of parcels with 24 detached house sites sold through the Danbolig estate agents in Vejle. The project’s next phase is the sale of sites for high-density/low-rise housing, a total of approx. 35 residences. In Haderslev, Henton Ejendomme and Ny Hansborg A/S handled residential housing at the harbour front, construction of a 5,000 square metre job centre built for the municipality and sold to a pension society. In Viby, Henton Ejendomme handled the construction of 104 flats on Sønderhøj of which 74 were sold to a pension society while 30 flats were sold to private owners and small investors.

Thors Bakke in Randers is another fine example of what Henton Ejendomme can offer. Henton owns one-third of Thors Bakke K/S, and together with the two other owners, KPC and Property Partner, Henton has constructed a commercial property of 6,000 square metres leased to a cinema, accountant, fitness centre and restaurant. The same project includes residences and the construction of a health centre by Randers Municipality just as a shopping centre is planned on the rest of the site.
Henton Ejendomme A/S
Papirfabrikken 34
8600 Silkeborg
Tlf. +45 89 23 23 89
ejendomme@henton.dk
www.henton.dk
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk