Solgt til skrot
Mere..

Bradal´s Produkthandel

Bradals Produkthandel ApS er blandt landets største til at opkøbe, sortere, forarbejde og videresælge alle former for jern og metaller. Virksomheden er en seriøs international medspiller og går efter at være bedst på markedet. Opskriften er klar; det handler om at holde udgifterne nede og kvaliteten i top.

Læs mere...

Gammelt jern, nyt jern, kobber og stål. Alle former for metaller og en mastodontisk skrotsaks, der kører 35 tons jern igennem i timen. Der er sket lidt siden 1950, hvor Thomas Bradals farfar huggede biler op med sin økse på en lille matrikel i Silkeborgs midtby. Thomas Bradal overtog virksomheden efter sin far i 2003, og antallet af kvadratmeter og tons metal samt en Børsen Gazelle i 2012 vidner om en virksomhed i udvikling.

Skrothandler og børsmægler

Hos Bradals Produkthandel kan firmaer, kommuner og private sælge overskydende jern og metal, som så forarbejdes og afsættes til smelteværker. Køb og salg er en historie for sig, idet alle metaller er på børsen og svinger op og ned i kurs:

”I denne branche er der udbud og efterspørgsel – og alle de andre faktorer, der spiller ind. At handle med metaller er som at handle med aktier. Du skal vide noget om, hvad der sker ude i verden, da det påvirker hverdagen betragteligt. Og det går lynhurtigt. Du kan lægge røret på og have lavet en god handel. Så holder du kaffepause, og når du kommer tilbage, kan det være en katastrofe. Forløbet fra du køber en vare til den er solgt, er med andre ord fuldkommen uforudsigeligt. Dén slags er med tilat gøre jobbet spændende. Nogle gange lige spændende nok!”, siger Thomas Bradal.

Kvalitet på flere planer

Bradals Produkthandel går målrettet efter – ikke at være størst – men bedst i branchen:

”Vi skiller os ud ved at være enormt fleksible og er lynhurtige til at reagere på markedsudviklingen i kraft af en flad struktur og en kort kommandovej. Samtidig holder vi os konkurrencedygtige ved – i modsætning til andre lignende virksomheder – kunat befinde os på én adresse foruden vores oplagringsplads ved  Horsens Havn. På den måde holdes der snor i udgifterne, og vi kan sikre at kvaliteten af vores produkter er i top. Derudover er vi fremme i forreste linje, når det kommer til de mange miljøkrav. Alle processer er gennemtænkt, så materialerne forarbejdes så optimalt som muligt med fokus både på varens kvalitet og omtanke for miljøet.”

Thomas Bradal brænder for branchen og ikke mindst afvekslingen: ”Er du først er havnet i branchen – og kan lide det – så kan du ikke lave andet. Så er du solgt!”
Bradals Produkthandel ApS is one of the largest companies in Denmark buying, sorting, processing and reselling all types of ferrous and non ferrous. The company is a serious international player and aims to be the best on the market. The formula is clear; it is all about keeping costs low and quality high.

Old ferrous, new ferrous, copper and steel. All types of non ferrous and mammoth scrap shears processing 35 tonnes of ferrous an hour. Quite a lot has happened since 1950 when Thomas Bradal’s grandfather chopped up cars using an axe in a small plot in the centre of Silkeborg. Thomas Bradal took over the company from his father in 2003, and the number of square metres and tonnes of non ferrous and a prize as a Børsen Gazelle in 2012 prove that the company is developing.

Scrap dealer and stockbroker

At Bradals Produkthandel, companies, municipalities and individuals can sell excess ferrous and non ferrous which are then processed and sold to smelting plants. Purchase and sale is a special story as all metals are quoted on the exchange and their rates fluctuate:

“Demand and supply and all the other factors are important in our industry. Dealing in metals is like dealing in shares. We need to know what is going on in the world as it has a significant effect on our everyday life. And things happen with lightning speed. You can hang up, having made a good deal. Returning from the coffee break, catastrophe may have struck. In other words, the progress from purchasing a product until selling it, cannot be predicted. This adds to the excitement of the job which sometimes become too exciting!,” says Thomas Bradal.

Quality at several levels

Bradals Produkthandel is dedicated to becoming the best, not the largest, player in the industry: ”We stand out by our extraordinary flexibility. We react to market developments with lightning speed as a result of our flat company structure and short chain of command. Contrary to other similar businesses, we also maintain our competitiveness by staying at one address in addition to our storage site at Horsens Harbour. This way, we keep costs under control and ensure the best quality of our products. We are also at the forefront when it comes to the wide range of environmental requirements. All process have been carefully planned to ensure that we process the materials in the best possible way focusing on the product’s quality and environmental care.”

Thomas Bradal is enthusiastic about the motley industry and not least the variety: “When you are in the industry and like it, you can’t imagine doing anything else. You’re hooked!”

Bradal´s produkthandel
Bergsøesvej 28
8600 Silkeborg
Tlf. +45 86 80 05 64
info@bradal.dk
www.bradal.dk
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk