Golf er kun for gamle støvede mænd!
Mere..

Silkeborg Ry Golfklub

Sig bare farvel til fordommene! Silkeborg Ry Golfklub sætter nemlig en ære i at have et koncept, som favner bredt. Her mødes eliten, ægtepar midt i 70´erne, de lokale håndværkere og beslutningstagerne i de store virksomheder. Klubben er kendt for at være dér, hvor naturoplevelser, et afslappet klubmiljø og golf på internationalt plan går op i en højere enhed.
Læs mere...

”Vi råder over nordens største anlæg med 54 huller fordelt på to forskellige baner af høj kvalitet. Alle kan med andre ord få en god oplevelse her!” Sådan siger Mads Rugholm, som er direktør og golfmanager i Silkeborg Ry Golfklub. Han har ansvaret for, at alt fungerer med de ansatte og de mange frivillige kræfter, som gør en stor indsats for klubben i mange sammenhænge.

De givende relationer

Silkeborg Ry Golfklub er kendetegnet ved et stærkt erhvervsnetværk. Over 100 virksomheder bakker op om klubben som sponsorer, og dét i sig selv er unikt. Men for Mads Rugholm handler det om mere end blot profilering af virksomheden via et sponsorat:

”Golf er relationsskabende, og vi arbejder bevidst på at sikre rammerne for de netværk, der opstår. Det er enormt værdifuldt, og vi har mange succeshistorier fra erhvervsfolk, som er med i vores sponsornetværk. Ved at gå sammen nogle timer på banen med høj puls og vind i kinderne, har man allerede skabt en relation - og så er det nemmere at gribe telefonen dagen efter, hvor der er potentielle forretningsmuligheder ”, siger Mads Rugholm.

Hygge og højt niveau

På banen mødes spillere på alle niveauer og i alle aldre. Klubben er samtidig kendt for at fostre talenter, som gør sig på den internationale scene: ”Vi har over vinteren - som eneste klub i Europa - haft to medlemmer i Top 10 på European Tour, og som eliteklub arbejder vi hele tiden målrettet med at fremavle dygtige spillere”, siger Mads Rugholm.

Silkeborg Ry Golfklub er senest blevet udvalgt som træningscenter for Dansk Golf Union. Det betyder, at både amatøreliten og den professionelle elite får sin daglige gang i huset. Klubben har over årene adskilt sig ved at være innovativ på en række områder. Man har ansat eget elitetrænerteam, og som noget nyt har to fysioterapeuter med speciale i golf etableret klinik i tilknytning til klubben:

”Alle medlemmer får mulighed for en kort fysisk screening og anvisning til fysisk træning med det formål at blive bedre uanset udgangspunkt”, slutter Mads Rugholm, som selv elsker sporten og - imellem alle gøremålene - forsøger at nå den ugentlige runde på banen, enten i Silkeborg eller Ry.
Shake off your preconceptions! Silkeborg Ry Golfklub takes pride in having a wide-ranging concept. Here top players, married couples in their 70s, local craftsmen and decision-makers from major companies meet. The club is known for forming a synthesis of experiences in nature, a relaxed club atmosphere and golf on an international level.

“We have the largest facilities in Scandinavia with 54 holes distributed on two different high-quality courses. In other words, everyone can have a good experience here!”, says Mads Rugholm, the director and golf manager of Silkeborg Ry Golfklub. He is responsible for ensuring that everything works with the employees and the many volunteers who are working hard for the club in many contexts.

Rewarding relations

Silkeborg Ry Golfklub is characterised by its strong business network. More than 100 companies support the club as sponsors, which is unique in itself. But to Mads Rugholm this is much more than just profiling the companies through sponsorships:

“Golf creates relations and we are working deliberately to ensure the networking frameworks. This is extremely valuable and we have heard many success stories from businessmen in our network of sponsors. A few hours of golf on the course with a high pulse and the wind in your face create relations – which means that it’s much easier to call the next day if a business potential should arise, ”, says Mads Rugholm.

“Hygge” and a high level

Players of all levels and ages meet on the course. The club is also known for producing talents who are successful on the international scene: ”This winter – as the only club in Europe - we’ve had two members in Top 10 on the European Tour, and as a top level club we are working hard on producing fine players,” says Mads Rugholm.

Silkeborg Ry Golfklub has been selected as Dansk Golf Union’s training centre which means that the top amateurs and the professional players will be seen regularly in the club. Over the years, the club’s innovations in various areas have made it stand out. It has hired a top trainer team, and a new feature at the club is the clinic set up by two physiotherapists specialising in golf:

“All members may have a brief physical screening and instructions for physical exercises to improve their play, regardless of their level of golf,” Mads Rugholm concludes. He loves golf and tries to make the time during his daily activities to go for his weekly round of golf in either Silkeborg or Ry.
Silkeborg Ry Golfklub
Sommervej 50
8600 Silkeborg
Tlf. 86 85 33 99
welcome@srgolf.dk
www.srgolf.dk
Silkeborg Ry Golfklub
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk