Rundt om EnergiMidt
Mere..

EnergiMidt

EnergiMidt er en moderne energi- og kommunikationsvirksomhedmed ca. 235.000 kunder i et 7.500 m2 stort forsyningsområde,der afgrænses af Limfjorden i nord og Jelling i syd. Energi-Midt har flere end 700 ansatte inden for en lang rækkefagområder. Hovedkontoret ligger i Silkeborg og suppleres afdriftscentre i Skive, Herning og Randers.

Læs mere...

Hovedfokus for forretningsaktiviteterne er såvel det midtjyskeområde, hvor virksomheden har strategiske mål om at være denforetrukne leverandør af både energiløsninger og bredbåndsbaseretkommunikation og underholdning, som nationalt nårkundegrundlag og salgspotentiale er til stede. Uden for landetsgrænser er EnergiMidt engageret i projekter indenfor energirådgivningog vedvarende energi i Østeuropa, og i Sydeuropa er virksomhedeninvolveret i forskellige aktiviteter på solcelleområdet.EnergiMidt er et andelsselskab, som er ejet af kunderne. Siden2002 er både omfanget af forretningen og antal medarbejdereblevet næsten tredoblet som følge af kraftig vækst - såvel organisksom gennem opkøb, senest da EnergiMidt i 2013 fusioneredemed energivirksomheden ELRO fra Randers-området.Andelshaverne har indflydelse på sammensætningen af virksomhedensøverste myndighed – Repræsentantskabet - som beståraf 150 medlemmer valgt i 6 valgområder.

Produktion af strøm fra sol og vind

Grøn omstilling, bæredygtige løsninger og forøget fokus på klimapolitik.CO2-storforbrugerne bliver trængt stadig længere indi skammekrogen, og EnergiMidt har en klar målsætning om, atden strøm, som i fremtiden skal leveres til forbrugerne, i stigendegrad skal være produceret på baggrund af vedvarende energikilder.EnergiMidt har de seneste år investeret markant i vedvarendeenergi i såvel Danmark som i udlandet, og ejer p.t. to vindmølleparkerved Hobro, en vindmøllepark ved Rossau sydøst forHamborg samt tre solcelleparker i henholdsvis Spanien, Italienog Bulgarien. Parkernes samlede produktionskapacitet er på 52MW vedvarende energi, hvilket svarer til det årlige strømforbrugi ca. 20.000 private husstande.

Succes med lynhurtigt fiberbredbånd

Den 30. oktober 2013 rundede EnergiMidt en vigtig milepæl, dafiberbredbåndsforbindelse nummer 50.000 blev etableret hosen kunde i Skive. En tilgang på omkring 1.000 kunder om månedenog øget vækst i tilslutninger hos boligforeningerne har væretmedvirkende faktorer til det meget tilfredsstillende resultat. Tendenser i tiden viser meget tydeligt, at danskerne er i fuld gangmed at omstille sig til en ny digital virkelighed, hvor det ikke erligegyldigt, hvor hurtig og stabil ens bredbåndsforbindelse er. Enaf fordelene ved fibernettet er dets enorme kapacitet, som giverrig mulighed for fremtidig digital innovation til gavn for såvelborgerne, som for offentligheden i bred forstand.

Synlige og bæredygtige resultater på Fur

Sammen med Skive Kommune og Fur satte EnergiMidt i efteråret2010 gang i det ambitiøse udviklingsprojekt Innovation Fur. Projektetsvision er at udvikle fremtidens bæredygtige og digitalesamfund – platformen er øen Fur i Limfjorden. Innovation Furhar nu gennem mere end tre år motiveret borgerne til grøn ogenergirigtig adfærd blandt andet gennem kurser om vedvarendeenergi og gratis energirådgivning.Projektet tager udgangspunkt i de energimæssige udfordringer,Danmark står overfor i nær fremtid; vores afhængighed af fossilebrændstoffer som olie, kul og gas. Den massive indsats medblandt andet omfattende informationskampagner har virkeligflyttet den grønne adfærd på øen og sat Fur på landkortet somen bæredygtig ø.Sidste års klimaregnskab fra Fur viser, at de iværksatte initiativerhar haft en kæmpe effekt, og konklusionen er helt klar: Fur er igang med en massiv grøn omstilling. I forhold til 2010 viser tallene,at CO2-udledningen på Fur er faldet fra 6,8 tons til 5,1 tonspr. indbygger. Det er et fald på 25 procent.

EnergiMidt har stort fokus på medarbejdertrivsel

I EnergiMidt arbejdes ud fra, at god trivsel og ambitioner omat gøre EnergiMidt til en attraktiv arbejdsplads for nuværendeog kommende medarbejdere, også afspejles på den økonomiskebundlinje. EnergiMidt har valgt at lave en fast struktur for trivselsarbejdetog fortsætter det flerårige samarbejde med organisationenGreat Place to Work, som bidrager med trivselsmålingerog trivselsanalyser.I juni 2013 fik EnergiMidt meddelelse om, at energiselskabet vedkåringen af Europas bedste arbejdspladser i Dublin var blevetvalgt som årets tredjebedste store arbejdsplads. Bare to danskearbejdspladser nåede ind i top ti – den anden var Tivoli, som varblevet placeret som nummer otte. Også i den danske konkurrenceformåede EnergiMidt at indfri virksomhedens klare og ambitiøsemål for medarbejdertrivsel, og opnåede en flot tredjepladsblandt virksomheder med flere end 500 ansatte.Trivselsarbejdet har hidtil bragt EnergiMidt fra en 46.-plads i2007 til en placering som nummer 3 i 2013. Desuden er virksomhedeni både 2010 og 2012 blevet hædret med specialpriser foret omfattende arbejde på CSR-området.


EnergiMidt
Tietgensvej 2-4
8600 Silkeborg
Tlf. +45 70 15 15 60
www.energimidt.dk
EnergiMidt
Del med dine venner:

erhvervSilkeborg

Det Gamle Rådhus
Torvet 2a, 1.sal
8600 Silkeborg 
Tlf. 87 20 47 11

Silkeborg kommune

Søvej 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 10 00
kommunen@silkeborg.dk